Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania icon

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania
Pobierz 10.49 Kb.
NazwaNa podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania
Data konwersji26.01.2013
Rozmiar10.49 Kb.
TypDokumentacja
źródłoPEŁNOMOCNICTWO


Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania

Administracyjnego (Dz. U. Nr 30 z 1960 r., poz. 168 ze zm.),

Ja, niżej podpisany(a)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko)


zamieszkały(a)……………………………………………………………………………….…………


legitymująca/legitymujący się dowodem tożsamości/paszportem*


seria………………………………………………………………………………………………..…….


nr………………………………,wydanym w dniu……………………………………………………..


przez……………………………………………………………………………………………………..


udzielam pełnomocnictwa


Pani/Panu (imię, nazwisko)………………………………………………………………………………………………………………..


legitymującej/legitymującego się dowodem tożsamości/paszportem*


seria………………………………………………………………………………………………..…….


nr………………………………,wydanym w dniu……………………………………………………..


przez……………………………………………………………………………………………………..


do dokonania czynności związanych z procesem rekrutacji na studia w Politechnice Warszawskiej w roku 2012/2013, w szczególności do:

- złożenia podpisu na podaniu o przyjęcia na studia,

- osobistego doręczenia dokumentów wymaganych dla otrzymania decyzji o przyjęciu na studia

- odbioru decyzji wydanej w procesie rekrutacyjnym,

- odbioru skierowania na badania lekarskie.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne wraz z moim dokumentem tożsamości lub z jego kserokopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem


……... ……………………………………


* -niepotrzebne skreślić (własnoręczny, czytelny podpis mocodawcy)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania iconNa podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania iconNa podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.) w związku z

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania iconNa podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.) w związku z

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania iconNa podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.) w związku z

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania iconZarządzeniem Nr 11/2013 z dnia 22 marca 2013r., w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn zm.)

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania iconZarządzeniem Nr 11/2013 z dnia 22 marca 2013r., w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn zm.)

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania iconTrybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 236 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 I art. 77 ust. 2 Konstytucji. Przepis traci moc obowiązującą z upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania iconNa podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 w związku z art. 32 ustawy z dnia 12 września 1990 roku (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), Senat uam postanawia co następuje

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania iconNa podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 w związku z art. 32 ustawy z dnia 12 września 1990 roku (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), Senat uam postanawia co następuje

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania iconNa podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 w związku z art. 32 ustawy z dnia 12 września 1990 roku (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), Senat uam postanawia co następuje

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja