RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH icon

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Pobierz 27.25 Kb.
NazwaRACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Data konwersji11.07.2013
Rozmiar27.25 Kb.
TypDokumentacja
źródło
1. /Analiza opИacalnoШci inwestycji.doc
2. /BankowoШЖ.doc
3. /Kadry i pИace - niest..doc
4. /Rachunek kosztвw i wynikвw niest.doc
5. /RachunkowoШЖ finansowa.doc
6. /RachunkowoШЖ instrumentвw finansowych lato 2012 2013 SzydeИko Э .doc
7. /RachunkowoШЖ wg MSR.doc
ANALIZA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
BANKOWOŚĆ
Kadry i płace
RACHU Nek kosztów i wyników
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
RACHUNKOWOŚĆ WEDŁUG MSR

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza


WYDZIAŁ

Wydział Zarządzania

KIERUNEKSPECJALNOŚĆ

Rachunkowość i podatki

FORMA I STOPIEŃ STUDIÓW
KARTA PRZEDMIOTU


NAZWA PRZEDMIOTU

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: mgr Łukasz Szydełko

Kontakt dla studentów: tel. (0-17) 865 1633             e-mail: lukaszsz@prz.edu.pl

Nauczyciel/e prowadzący: mgr Łukasz Szydełko

Katedra/Zakład/Studium 
Semestr

całkowita liczba godzin

W

C

L

P (S)

ECTS

6

30

15

15

     

     

2
PRZEDMIOTY POPRZEDZAJĄCE WRAZ Z WYMAGANIAMI

Rachunkowość finansowa - rozumienie istoty i roli rachunkowości w przedsiębiorstwie, podstawowych pojęć związanych z rachunkowością oraz zasad jej praktycznego funkcjonowania.

Rynki finansowe - rozumienie podstawowych zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz istoty instrumentów finansowych.
TREŚCI KSZTAŁCENIA WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Wykład:

 1. Pojęcie i istota instrumentów finansowych według prawa bilansowego. Klasyfikacje instrumentów finansowych.

 2. Pierwotne instrumenty finansowe - wycena, ewidencja, prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

 3. Pochodne instrumenty finansowe - wycena, ewidencja, prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

 4. Instrumenty zabezpieczane i zabezpieczające - wycena, ewidencja, prezentacja w sprawozdaniu finansowym.


4


4


4


3Ćwiczenia:

 1. Ujęcie w księgach rachunkowych, wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym akcji, praw poboru i praw do akcji.

 2. Ujęcie w księgach rachunkowych, wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym obligacji.

 3. Ujęcie w księgach achunkowych, wycena i prezentacja w sprawozdaniu finansowym kontraktów terminowych i opcji (inwestycje spekulacyjne).

 4. Rachunkowość zabezpieczeń przy wykorzystaniu istrumentów pochodnych.

 5. Zaliczenie przedmiotu

 6. 


4

2


5


3

1Laboratoria:

 1.      


     

Projekty:

 1.      


     

Łącznie liczba godzin:

15/15

Dyżury dydaktyczne (konsultacje): w terminach podanych w harmonogramie pracy jednostki

EFEKTY KSZTAŁCENIA - UMIEJĘTNOŚCI KSZTAŁCENIA

Rozumienie istoty instrumentów finansowych według prawa bilansowego, znajomość zasad ich wyceny, ewidencji w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU (RODZAJU ZAJĘĆ)

Zaliczenie ćwiczeń i wykładów w formie pisemnej.
WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ

 1. Czajor P., Rachunkowość Instrumentów Finansowych. MSSF. Polskie prawo bilansowe. Regulacje podatkowe, Wyd. ODDK, Gdańsk 2010.

 2. Frendzel M., Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych, Wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.

 3. MSR/MSSF - MSR 32, MSR 37, MSSF 7.

 4. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.
WYKAZ LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ

 1. Helin A., Drabikowska K., Sztuczyńska H., Rachunkowość instrumentów finansowych, Wyd. ODDK, Gdańsk 2005.
Podpis nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot
Podpis kierownika katedry (zakładu/studium)
Data i podpis dziekana właściwego wydziału
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH iconWędrownej w jeziorze Łebsko (siei łebskiej) (akronim Fish-will), realizowany w ramach instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH iconKierunek: finanse I rachunkowośĆ (specjalność 1 rachunkowośĆ I podatki)

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH iconVi ogólnopolski Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH iconVi ogólnopolski Konkurs Zespołów Instrumentów Dętych

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH iconWarszawa: Dostawa instrumentów stomatologicznych. Numer nadany przez zamawiajacego aez/362/S-332/2007

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH iconX-Trade Brokers jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej domem maklerskim oferującym klientom indywidualnym dostęp do pozagiełdowego rynku instrumentów

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH iconRachunkowośĆ IV

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH iconRachunkowośĆ IV

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH iconRachunkowość finansowa

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH iconFinanse I rachunkowość

RACHUNKOWOŚĆ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH iconRachunkowośĆ III

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja