ZARZĄDZANIE PROCESAMI icon

ZARZĄDZANIE PROCESAMI
Pobierz 30.06 Kb.
NazwaZARZĄDZANIE PROCESAMI
Data konwersji11.07.2013
Rozmiar30.06 Kb.
TypDokumentacja
źródło

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza


WYDZIAŁ

Wydział Zarządzania

KIERUNEKSPECJALNOŚĆ

Brak specjalności

FORMA I STOPIEŃ STUDIÓW
KARTA PRZEDMIOTU


NAZWA PRZEDMIOTU

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

^ Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Lucia Bednarova, prof. PRz

Kontakt dla studentów: tel. (0-17) 865 1434             e-mail: luciab@prz.edu.pl

Nauczyciel/e prowadzący: dr hab. Lucia Bednarova, prof. PRz, mgr Magdalena Szydełko

^ Katedra/Zakład/Studium 
Semestr

całkowita liczba godzin

W

C

L

P (S)

ECTS

4

14

8

6

     

     

1
^ PRZEDMIOTY POPRZEDZAJĄCE WRAZ Z WYMAGANIAMI

Podstawy zarządzania - rozumienie istoty, zasad i funkcji zarządzania.
^ TREŚCI KSZTAŁCENIA WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Wykład:

Definicja i cechy procesu: proces, właściciel procesu, elementy procesów, dostawcy i klienci. Klasyfikacja rodzajowa procesów. Istota i cele zarządzania procesami. Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu organizacją. Metodyka zarządzania procesami gospodarczymi (bezpieczeństwem).

Cele i mierniki procesów: jakie powinny być cele, jak mierzyć ich osiąganie w procesach, ranking procesów, dojrzałość procesów.

Formy organizacji procesowej. Wdrożenie podejścia procesowego w organizacji. Identyfikacja i odwzorowywanie procesów. Wizualizacja procesów: graficzna prezentacja procesów, stosowane symbole, sposoby wizualizacji. Modele i standaryzacja procesów. Projektowanie procesu i wdrażanie zmian. Dokumentowanie procesów. Kierowanie procesami. Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania.

Monitorowanie procesów: zasady monitorowania, zbieranie danych, analiza i wykorzystywane narzędzia, wyposażenie do monitorowania i pomiarów procesów i nadzór nad nim, działania zapobiegawcze.

Metody i techniki usprawniania procesów i zarządzania nimi. Doskonalenie procesów- wdrażanie 5S: cele wdrażania, etapy, korzyści, przykłady praktyczne.

Mapowanie strumienia wartości: graficzna prezentacja przepływu strumienia wartości w firmie, sposoby prezentacji stanu faktycznego, stosowane symbole graficzne. Doskonalenie przepływu strumienia wartości: możliwość eliminacji strat w procesie, sposoby graficznej prezentacji stanu pożądanego.

Problemy w procesach produkcyjnych i ich rozwiązywanie: zbieranie danych z funkcjonowania procesów, analiza danych, identyfikacja niezgodności, poszukiwanie przyczyn źródłowychh niezgodności, podejmowanie działań korygujących.


2


1


1


1


1

1


1Ćwiczenia:

 1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania procesami.

 2. Identyfikacja procesów w wybranym przedsiębiorstwie i opracowanie mapy procesów.

 3. Cele, mierniki i liderzy procesów w organizacji.

 4. Opracowanie algorytmów dla wybranych procesów.

 5. Zaliczenie i podsumowanie.


1

2

1

1

1

Laboratoria:

 1.      


     

Projekty:

 1.      


     

Łącznie liczba godzin:

8/6

^ Dyżury dydaktyczne (konsultacje): w terminach podanych w harmonogramie pracy jednostki

EFEKTY KSZTAŁCENIA - UMIEJĘTNOŚCI KSZTAŁCENIA

Rozumienie istoty i prawidłowości podejścia procesowego w zarządzaniu. Rozumienie i stosowanie zasad oraz narzędzi zarządzania procesowego. Nabycie umiejętności przygotowania merytorycznego i praktycznego do samodzielnego identyfikowania, opisywania i doskonalenia procesów w wybranej organizacji zgodnie z przyjętą metodyką. Uzyskanie wiedzy z zakresu modelowania procesów biznesowych.
^ FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU (RODZAJU ZAJĘĆ)

Forma zaliczenia: zaliczenie. Warunki zaliczenia: frekwencja na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona); aktywne uczestnictwo w zajęciach ćwiczeniowych, pozytywna ocena z pracy zaliczeniowej (projekty) lub kolokwium (forma zaliczenia do wyboru).
WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ

 1. Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press&It, Warszawa 2009.

 2. Grajewski P., Organizacja procesowa: projektowanie i kofiguracja, PWE, Warszawa 2007.

 3. Grudowski P., Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańśk 2007. 
WYKAZ LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ

 1. Rother M., Shook J., Naucz się widzieć, Wydawnictwo Politecniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.

 2. Rother M., Shook J., Tworzenie ciągłego przepływu, Wydawnictwo Politechiki Wrocławskiej, Wrocław 2004.

 3. Zapewnienie jakości w produkcji lotniczej, pod red. J. Łunarskiego, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2007.
Podpis nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot
Podpis kierownika katedry (zakładu/studium)
Data i podpis dziekana właściwego wydziału
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

ZARZĄDZANIE PROCESAMI iconJesteśmy czołową polska firmą konsultingową. Organizujemy szkolenia biznesowe, t j. zarządzanie przez cele, zarządzanie zmianą i zarządzanie procesami

ZARZĄDZANIE PROCESAMI iconZarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność Zarządzanie procesami produkcyjnymi

ZARZĄDZANIE PROCESAMI iconZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI iconSterowanie procesami ciągłymi

ZARZĄDZANIE PROCESAMI iconJest nauką o procesach gospodarczych. Wykrywa I opisuje prawidłowości rządzące tymi procesami. Te prawidłowości to

ZARZĄDZANIE PROCESAMI iconZ ns 2010/5 zn Zarządzanie pierwszego stopnia niestacjonarne Zarządzanie nieruchomościami 2012/2013 semestr 5

ZARZĄDZANIE PROCESAMI iconZ ns 2010/5 zp Zarządzanie pierwszego stopnia niestacjonarne Zarządzanie przedsiębiorstwem 2012/2013 semestr 5

ZARZĄDZANIE PROCESAMI iconOpiekun specjalności Zarządzanie w turystyce oraz Zarządzanie w sporcie

ZARZĄDZANIE PROCESAMI iconOpiekun specjalności Zarządzanie w turystyce oraz Zarządzanie w sporcie

ZARZĄDZANIE PROCESAMI iconZ ns 2010/5 zzl Zarządzanie pierwszego stopnia niestacjonarne Zarządzanie zasobami ludzkimi 2012/2013 semestr 5

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja