Polsko szwajcarski program badawczy pytania & odpowiedzi icon

Polsko szwajcarski program badawczy pytania & odpowiedzi
Pobierz 34.48 Kb.
NazwaPolsko szwajcarski program badawczy pytania & odpowiedzi
Data konwersji04.02.2013
Rozmiar34.48 Kb.
TypDokumentacja
źródło

POLSKO - SZWAJCARSKI PROGRAM BADAWCZY

PYTANIA & ODPOWIEDZI

Ostania aktualizacja: 16.03.2010 r.

 

 

Przygotowana baza „Pytań i odpowiedzi" ma na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z procesem aplikowania i ubiegania się o środki finansowe potencjalnym Beneficjentom Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB). Dokumenty dotyczące ubiegania się o środki na badania w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego będą dostępne na przełomie marca - kwietnia 2010 r. na stronie Instytucji Realizującej - Ośrodka Przetwarzania Informacji www.opi.org.pl/pl/programszwajcarski. Informacja o ukazaniu się dokumentów aplikacyjnych zostanie również umieszczona na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.programszwajcarski.gov.pl W ww. terminie Ośrodek Przetwarzania Informacji będzie prowadził warsztaty przygotowujące do napisania wniosku aplikacyjnego.

 

1. W jaki sposób Instytucja Realizująca (Ośrodek Przetwarzania Informacji) będzie realizować zadania związane z promocją Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego, w szczególności w jaki sposób będzie wspierać potencjalnych Beneficjentów w przygotowaniu wspólnych projektów badawczych?

Instytucja Realizująca (IR) zaplanowała spotkania warsztatowe w różnych regionach kraju przed rozpoczęciem naboru wniosków, na których będą przedstawiane szczegóły dotyczące złożenia aplikacji oraz realizacji projektów badawczych. IR udziela informacji drogą telefoniczną (pod numerem telefonu 22 570 14 33) i za pośrednictwem poczty elektronicznej: pspb@opi.org.pl

 

^ 2. Kiedy można spodziewać się podpisywania umów finansowych z Beneficjentami na realizację wspólnych projektów badawczych?

Biorąc pod uwagę terminy określone w Programie Operacyjnym oraz przy założeniu, że konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach PSPB zostanie ogłoszony w dn. 1 kwietnia 2010 r., a decyzja Wspólnego Komitetu ds. Wyboru projektów zostanie podjęta terminowo, można spodziewać się, że pierwsze umowy powinny zostać podpisane pod koniec IV kwartału br. W związku z tym, należy zakładać, że realizacja wspólnych projektów badawczych może rozpocząć się pod koniec pierwszego kwartału 2011 roku.

 

^ 3. Czy wymagana jest umowa partnerska dla wspólnego projektu badawczego i do kiedy należy ją podpisać?

Ze względu na charakter projektów PSPB, umowa partnerska między partnerem polskim i szwajcarskim (ewentualnie pozostałymi partnerami) będzie stanowić załącznik obowiązkowy do umowy finansowej pomiędzy IR a beneficjentem. Na etapie składania wniosku aplikacyjnego wymagany będzie list intencyjny z deklaracją współpracy pomiędzy partnerami. Instytucja Realizująca w regulaminie konkursu określi termin na dostarczenie podpisanej umowy partnerskiej. Należy podkreślić, iż niedostarczenie ww. dokumentu w podanym terminie będzie skutkować usunięciem projektu z listy projektów rekomendowanych do dofinansowania.

 

^ 4. Jakie jednostki szwajcarskie mogą być stroną wspólnych projektów badawczych?

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego, wykaz kwalifikowalnych instytucji szwajcarskich wskazany został w artykule 5 lit. a i b aktu z dnia 7 października 1983 - Federal Law on Research. Informacje dot. poszukiwania niekomercyjnych partnerów szwajcarskich można znaleźć na stronie: http://www.erweiterungsbeitrag.admin.ch/en/Home oraz http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland/pl/Home/Swiss_Partners .

 

^ 5. Jaki może być maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania partnera szwajcarskiego w ramach PSPB?

Zgodnie z Programem Operacyjnym jest to poziom do 42,5% otrzymanego dofinansowania. Należy zastrzec, że w powyższym przypadku partnerzy ponoszą wspólnie koszty realizacji projektu oraz odpowiedzialność za prawidłową jego realizację, w szczególności osiągnięcie założonych celów.

 

6. Czy któryś z określonych w Programie Operacyjnym obszarów badawczych (tj. technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), energia – odnawialne źródła energii, nanotechnologie, zdrowie, środowisko) będzie traktowany preferencyjnie na etapie oceny wniosków?

Nie. Dokumenty programowe nie określają preferowanych obszarów badawczych i dziedzin naukowych. Wszystkie projekty złożone w ramach ww. obszarów będą oceniane jednakowo. Projekty będą oceniane przede wszystkim w oparciu o ich jakość naukową i innowacyjność. Niemniej jednak, Wspólny Komitet ds. Wyboru Projektów (składający się z 3 członków polskich i 3 członków szwajcarskich), może podjąć decyzję dotyczącą zapewnienia zbalansowanego finansowania w odniesieniu do poszczególnych obszarów badawczych (dziedzin badawczych).

 

^ 7. Jaki jest klucz wyboru ekspertów do oceny merytorycznej wspólnych projektów badawczych?; Czy zostanie ogłoszony nabór na ekspertów?

Ocena merytoryczna projektów będzie przeprowadzona przez polskich i szwajcarskich ekspertów. Eksperci po stronie polskiej, reprezentujący wiedzę i doświadczenie w zakresie obszarów badawczych określonych w Programie Operacyjnym, będą wybierani z bazy „Nauka Polska” http://nauka-polska.pl, prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Instytucja Realizująca nie przewiduje naboru na ekspertów.

 

8. W jaki sposób Instytucja Realizująca będzie zapobiegać wzajemnej ocenie projektów przez ekspertów oceniających i jednocześnie biorących udział w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego?

Instytucja Realizująca odpowiedzialna jest za zapewnienie prawidłowego wyboru ekspertów. W szczególności każdy ekspert biorący udział w ocenie danego wniosku aplikacyjnego zobowiązany zostanie do złożenia oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów.

 

^ 9. Czy w projekcie w roli partnera mogą uczestniczyć podmioty z innych krajów?

Nie. Natomiast w sytuacji, gdy nie można znaleźć partnera wykonującego określone badania w krajach partnerskich – Polsce lub Szwajcarii, można zlecić wykonanie części działań badawczych w projekcie instytucji zewnętrznej, z zachowaniem przepisów prawa zamówień publicznych i pomocy publicznej.

 

^ 10. Z ilu podmiotów może składać się partnerstwo?

Nie ma ograniczeń, co do liczby partnerów, minimum to jeden partner polski i jeden partner szwajcarski.

 

11. Czy istnieje parytet regionalny?

Nie, nie przewidziano preferencji regionalnych w przypadku Polsko – Szwajcarskiego Programu Badawczego.

 

^ 12. Jak długo powinien trwać projekt?

Nie ma ograniczeń, co do terminu rozpoczęcia projektu choć należy pamiętać przy jego planowaniu, że końcowa data kwalifikowalności kosztów działań projektowych tj. 30 czerwca 2016 r. nie może zostać przekroczona

 

^ 13. Kto jest wnioskodawcą i kto podpisuje umowę na finansowanie projektu?

Każda instytucja po stronie polskiej przewidziana w katalogu potencjalnych Beneficjentów określonych w Programie Operacyjnym, która posiada osobowość prawną, może być wnioskodawcą i stroną umowy finansowej.

 

^ 14. W jaki sposób projekt jest finansowany?

Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego projekt może uzyskać dofinansowanie maksymalnie do 100% kosztów kwalifikowalnych. Wspólny Komitet ds. Wyboru Projektów, podejmuje decyzję dot. poziomu dofinansowania. W przypadku kiedy decyzją ww. Komitetu, Beneficjent wraz partnerem otrzymał dofinansowanie w wysokości niższej niż wnioskowane, a zainteresowani są dalszą realizacją projektu, zobowiązani są zagwarantować brakujące środki finansowe. Co do zasady, realizacja projektu odbywa się ze środków własnych Beneficjanta następnie instytucja ta otrzymuje refundację poniesionych wydatków po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Realizującą. Beneficjent może zwrócić się do Instytucji Realizującej z wnioskiem o wypłatę zaliczki, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki: a) Beneficjent wnioskował o zaliczkę we wniosku aplikacyjnym; b) zaliczka nie przekroczy 10% całkowitego budżetu projektu; c) zaliczka nie przekroczy 50% budżetu rocznego projektu.

 

^ 15. Projekty o jakiej wartości kwalifikują się do dofinansowania?

Polsko - Szwajcarski Program Badawczy wspiera dwa rodzaje projektów:

  • projekty o wartości od 300 000 CHF do 1 mln CHF (60% całkowitej alokacji dla Programu)

  • projekty o wartości od 1 mln CHF do 2 mln CHF (40% całkowitej alokacji dla Programu).

W uzasadnionych przypadkach Wspólny Komitet ds. Wyboru Projektów uprawniony jest do zmiany powyższych proporcji procentowych alokacji Programu.

 

^ 16. Czy przewidziano ograniczenie, co do liczby wniosków aplikacyjnych składanych przez jedną instytucję?

Nie ma formalnego ograniczenia w tym zakresie.

 

17. Czy w przypadku wycofania się partnera szwajcarskiego istnieje możliwość odstąpienia od umowy?

Nazwa projektów „joint research project” – wspólne projekty badawcze – wskazuje na ich istotę tzn., że muszą być one realizowane w partnerstwie, co najmniej dwóch instytucji. Brak partnerstwa powoduje utratę możliwości otrzymania dofinansowania na realizację projektu badawczego. Warunki, niezawinionego przez Beneficjenta, rozwiązania umowy z ww. powodu będą zawarte w umowie finansowej. Niemniej jednak, w przypadku znalezienia nowego partnera, który spełnia warunki partnerstwa opisane w umowie, możliwe jest kontynuowanie realizacji projektu przy zachowaniu jego przedmiotu i celu. Powyższa zmiana partnera wymaga akceptacji Wspólnego Komitetu ds. Wyboru Projektów.

 

^ 18. Czy katalog obszarów badawczych, opisany w Programie Operacyjnym, ma charakter zamknięty?

W Programie Operacyjnym wskazano cele i ogólny zakres realizacji projektów badawczych w poszczególnych dziedzinach naukowych. Nie jest to jednak katalog zamknięty i niekoniecznie wyczerpujący zakres tematyczny danej dziedziny. W związku z tym, możliwe jest przygotowanie projektów, które nie zostały wymienione w ww. dokumencie, w ramach jednej z 5 kwalifikowalnych dziedzin naukowych, jednak musi istnieć wyraźne, logiczne i celowe powiązanie projektu z jedną lub wieloma powyższymi dziedzinami (np. projekt dot. eko-turystyki wyraźnie powiązany jest z badaniami nt. zrównoważonego zarządzania środowiskiem i jego zasobami co ma na celu podnoszenie wiedzy w zakresie zależności między klimatem, biosferą, ekosystemami i działalnością ludzką).

 

^ 19. Czy aparatura zakupiona w trakcie realizacji projektu może zostać wykorzystana komercyjnie po jego zakończeniu?

Zważywszy na wymóg zachowania trwałości projektu po jego zakończeniu, w praktyce taka możliwość jest niedopuszczalna.

 

20. Czy badania kliniczne są wyłączone z katalogu działań kwalifikowalnych?

Nie, nie są wyłączone.

 

^ 21. Jak należy spełnić kryterium „zrównoważony rozwój” w projekcie?

Spełnienie tego kryterium – jednej z zasad horyzontalnych UE - jest wymagane ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Projektodawca we wniosku aplikacyjnym powinien wykazać, w jaki sposób realizowany przez niego projekt jest zgodny z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

 

^ 22. Czy sprawozdawczość Beneficjentów musi odbywać się w systemie kwartalnym? Czy możliwa będzie modyfikacja harmonogramów działań?

Sprawozdawczość w systemie kwartalnym wynika z zapisów Programu Operacyjnego i bezpośrednio wiąże się z refundacją poniesionych wydatków w ramach projektu. Modyfikacja harmonogramów działań będzie możliwa. Należy pamiętać, iż środki finansowe przeznaczone na realizację wspólnych projektów badawczych w ramach PSPB to pieniądze publiczne, których wydawanie musi pozostać transparentne i zawsze obwarowane jest wieloma warunkami, zarówno dla partnera szwajcarskiego, jak i polskiego.

 

^ 23. Czy polska instytucja prowadząca działalność gospodarczą może ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach PSPB?

Jeśli jednostka ubiegająca się o dofinansowanie w ramach PSPB prowadzi działalność gospodarczą lub działalność badawczo – rozwojowa w ramach propozycji projektowej PSPB będzie związana z prowadzoną przez ww. podmiot działalnością gospodarczą to pomoc może być udzielona, na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dn. 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

W przypadku rekomendowania do dofinansowania wniosku złożonego przez beneficjenta prowadzącego działalność gospodarczą, zostanie on poddany badaniu pomocy publicznej.

 

^ 24. Na jakich zasadach polska instytucja prowadząca działalność gospodarczą może być partnerem w projekcie?

Pomimo, że taka instytucja będzie korzystała z wyników badań będących przedmiotem dofinansowania w ramach PSPB, beneficjent musi zapewnić równy dostęp do tych wyników wszystkim innym zainteresowanym podmiotom.

 

^ 25. Czy jest dostępna polska wersja Programu Operacyjnego i formularza aplikacyjnego wniosku projektowego?

Program Operacyjny PSPB jest dostępny tylko w angielskiej wersji językowej (www.opi.org.pl/programszwajcarski). Ponadto, pozostałe dokumenty związane z Programem, w tym formularz aplikacyjny będą dostępne tylko w wersji angielskiej, co wynika z założenia realizacji projektów w partnerstwie polsko – szwajcarskim.

 

^ 26. Kiedy zostanie ogłoszony konkurs projektów i jak długo będzie on trwał?

Konkurs dla wspólnych projektów badawczych w ramach PSPB rozpocznie się 1 kwietnia br. i potrwa do 30 lipca 2010 r.

 

27. Gdzie można znaleźć wytyczne dotyczące promocji PSPB?

Wytyczne dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych znajdują się na stronie:http://www.programszwajcarski.gov.pl/Dokumenty/Strony/default.aspx

 

^ 28. Czy wymagany jest tzw. wkład własny projektodawcy?

Wkład własny – zgodnie z Programem Operacyjnym – nie jest konieczny, gdyż przewidziano możliwość sfinansowania do 100% wartości projektu. W przypadku otrzymania mniejszego procentu dofinansowania, wnioskodawca powinien rozważyć możliwość zapewnienia brakujących środków finansowych z innych źródeł.

Procent dofinansowania projektu będzie zależał od uzyskanej oceny merytorycznej dokonanej przez niezależnych polskich i szwajcarskich ekspertów. Najważniejsze kryterium stanowić będzie jakość merytoryczna ocenianego wniosku aplikacyjnego.

 

^ 29. Czy Instytucja Realizująca (OPI) przewiduje ogłoszenie więcej niż 1 konkursu projektów w ramach PSPB?

Dla całego programu zaplanowany został jeden konkurs, który ogłoszony zostanie 1 kwietnia i potrwa do 30 lipca 2010 r.

 

30. Kiedy będą dostępne dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach PSPB?

Wniosek aplikacyjny wraz z innymi dokumentami dla Beneficjentów, m.in. instrukcją wniosku, będą dostępne na stronie internetowej Programu w momencie ogłoszenia konkursu, tzn. od 1 kwietnia br.

 

31. Czy więcej niż jedna instytucja może realizować projekt po stronie polskiej?

Nie ma ograniczenia formalnego, co do liczby Partnerów projektu. Wymogiem minimum jest współpraca jednej polskiej i jednej szwajcarskiej instytucji.

Jeśli w realizację projektu zostanie zaangażowanych więcej instytucji, to zasady ich współpracy muszą zostać uregulowane w umowie Partnerskiej. Od Wnioskodawcy i kształtu przyszłego Partnerstwa zależeć będzie czy zostanie zawarta jedna umowa Partnerska (dotycząca wszystkich Partnerów) czy też zostaną zawarte osobne umowy między beneficjentem a poszczególnymi partnerami.

 

32. Co oznacza przestrzeganie zasady konkurencyjności?

Zasada konkurencyjności oznacza przestrzeganie przepisów dotyczących wydatkowania środków publicznych w sposób efektywny i konkurencyjny, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Polsko szwajcarski program badawczy pytania & odpowiedzi iconPolsko-Szwajcarski Program Współpracy Wizyty Studyjne 2010/2011 Biuro Współpracy Międzynarodowej ukw

Polsko szwajcarski program badawczy pytania & odpowiedzi iconPytania testowe każdy po 10 pytań odpowiedzi (A,B,C,D,) pytania opracowane do I. 2007 przesłAĆ na adres mailowy : ma ki@op pl

Polsko szwajcarski program badawczy pytania & odpowiedzi iconBędę wdzięczna, jeśli udzielisz szczerej odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Analiza odpowiedzi posłuży memu doskonaleniu. Ankieta jest anonimowa

Polsko szwajcarski program badawczy pytania & odpowiedzi iconPolsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach

Polsko szwajcarski program badawczy pytania & odpowiedzi iconPytania I odpowiedzi

Polsko szwajcarski program badawczy pytania & odpowiedzi iconPytania i odpowiedzi

Polsko szwajcarski program badawczy pytania & odpowiedzi iconOdpowiedzi na pytania

Polsko szwajcarski program badawczy pytania & odpowiedzi iconOdpowiedzi na pytania I modyfikacja specyfikacji

Polsko szwajcarski program badawczy pytania & odpowiedzi iconOdpowiedzi na pytania I modyfikacja specyfikacji

Polsko szwajcarski program badawczy pytania & odpowiedzi iconPrzyroda. Pytania dzieci, odpowiedzi dorosłych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja