Otrzymywanie metanu icon

Otrzymywanie metanu
Pobierz 24.91 Kb.
NazwaOtrzymywanie metanu
Data konwersji06.12.2012
Rozmiar24.91 Kb.
TypDokumentacja
źródło

OTRZYMYWANIE METANU

 1. Metan występuje w przyrodzie jako podstawowy składnik gazu ziemnego, gazu „błotnego” oraz biogazu.

 2. Synteza z pierwiastków (reakcja ta zachodzi w temperaturze 5000 C).:

C + 2H2 → CH4

3. Ogrzewanie mieszaniny octanu sodu z wodorotlenkiem sodu (dekarboksylacja) :
CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

 1. reakcja węglika glinu z kwasem (np.solnym):
  Al4C3 + 12HCl → 4AlCl3 + 3 CH4

 2. reakcja węglika glinu z wodą:

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3 CH4

6. Synteza Fischera-Tropscha - jest to metoda polegająca na otrzymywaniu alkanów i alkenów z gazu syntezowego (mieszaniny tlenku węgla II oraz wodoru). Reakcja ta wymaga wielu katalizatorów są to tlenki metali : żelaza, kobaltu, rutenu i niklu. W przemyśle najczęściej używane są ze względów ekonomicznych związki żelaza i kobaltu.

CO + 3H2 --^ Q, Ni--> CH4 + H2O

Ogólnie: n CO + (2n + 1)H2 __Co(ThO2)MgO, 200°C__> CnH2n+2 + nH2O


OTRZYMYWANIE INNYCH ALKANÓW :
1.
Uwodornienie węglowodorów nienasyconych :
− alken + H2 → alkan
− alkin + 2H2 → alkan
katalizatorami w powyższych reakcjach są najczęściej: Pt, Pd, Ni.

 1. Inne alkany, w tym również metan, można otrzymać w reakcji dekarboksylacji soli kwasów karboksylowych:
3. Synteza Würtza - reakcja chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych z sodem, która prowadzi do powstania wyższych węglowodorów (składających się z reszt wyjściowych chlorowcopochodnych) oraz halogenków sodu.

^

Np.:2CH3-Cl + 2Na → CH3-CH3 + 2NaCl


4. Kraking - Jest to reakcja mająca na celu rozkład cząsteczek weglowdorów na mniejsze cząsteczki - przebiega w temperaturze 400-600oC i w obecności katalizatora.
alkan --> H2 + alkany o mniejszych czasteczkach + alkeny
^

OTRZYMYWANIE ETYLENU


 1. Eten można otrzymać przez termiczny rozkład polietylenu.

­(CH2­­-CH)n   n CH2 = CH2

Przebieg i opis doświadczenia:

Odczynniki: polietylen

Sprzęt: probówka z boczną rurką odprowadzającą, zlewka, probówka do zbierania gazu

Przebieg doświadczenia

Do probówki z boczną rurką wrzucamy kawałek pociętej folii polietylenowej, na przykład woreczka foliowego. Następnie dno probówki ogrzewamy energicznie płomieniem palnika i zbieramy wydzielający się gaz.

Spostrzeżenia jakich powinien dokonać uczeń: W wyniku ogrzewania polietylenu nastąpiło wydzielanie się gazu.

Wnioski jakie powinien sformułować uczeń: Powstającym gazem jest węglowodór nienasycony — eten.

 1. Piroliza ( rozkład w wysokiej temperaturze ) metanu:

2CH4 temp– C2 H2 + 3H2

 1. Odwodnienie etanolu:

C2H5OH Al2O3 C2 H4 + H2O

4. Reakcja eliminacji:

 • fluorowca z difluorowcoalkanów – ( dwa atomu fluorowca znajdują się przy sąsiednich atomach węgla)

C2H4Cl2 + Zn  C2 H4 + ZnCl2


CH2-CH2 + Zn → CH2=CH2 + ZnCl2

 

Cl Cl

- fluorowcowodoru z monofluorowcoalkanu (w alkoholowych roztworach zasad)

C2H5Br + KOH C2H4 + KBr + H2O

C2H5Cl + KOH C2 H4 + KCl + H2O


OTRZYMYWANIE INNYCH ALKENÓW

Otrzymywanie alkenów opiera się przede wszystkim na reakcji eliminacji

1. Odwodnienie alkoholi - reakcja wymaga obecności kwasu i ciepła

CH3-CH2-OH → CH2=CH2 + H2O

 1. Odszczepienie chlorowcowodorów

CH3−CH−CH3 + NaOH → CH2=CH−CH3 + NaBr + H2OBr

3. Odszczepienie chlorowców

CH3-CHBr-CH2Br + Zn → CH3-CH=CH2 + ZnBr2


OTRZYMYWANIE ACETYLENU

 1. Acetylen C2H2 na skalę przemysłową i laboratoryjnie otrzymuje się w reakcji

hydrolizy węglika wapniowego (karbidu)

CaC2 + 2H2O --> C2H2 + Ca(OH)2

^ Spostrzeżenia jakich powinien dokonać uczeń: Po dodaniu do węgliku wapnia wody, nastąpiła gwałtowna reakcja chemiczna, w wyniku której wydzielał się bezbarwny gaz.

Wnioski jakie powinien sformułować uczeń: W wyniku reakcji węgliku wapnia z wodą powstaje etyn, w myśl równania reakcji:

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

2. syntezy z pierwiastków

2C + H2 <=> C2H2 - reakcja silnie egzotermiczna,

3. z metanu (temperatura 1500oC)

2CH4 --> C2H2 + 3H2


OTRZYMYWANIE ALKINÓW

 1. Oderwanie czterech atomów fluorowca od tetrahalogenków 1. Od pochodnej alkanu mającej dwa atomy fluorowca przy sąsiednich atomach węgla

można oderwać dwie cząsteczki fluorowcowodoru
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Otrzymywanie metanu iconOblicz wartość współczynnika lepkości dynamicznej η metanu w temperaturze 100

Otrzymywanie metanu icon„Otrzymywanie I charakterystyka polimerów przewodzących modyfikowanych nano- I mikrostrukturami półprzewodnikowymi I węglowymi”

Otrzymywanie metanu iconOtrzymywanie I charakterystyka polimerów przewodzących modyfikowanych nano- I mikrostrukturami półprzewodnikowymi I węglowymi”

Otrzymywanie metanu iconOtrzymywanie I charakterystyka polimerów przewodzących modyfikowanych nano- I mikrostrukturami półprzewodnikowymi I węglowymi”

Otrzymywanie metanu iconOtrzymywanie I badanie elektrochemicznych właściwości warstw kompozytowych składających się z nanorurek węglowych, polianiliny I wybranych heksacyjanożelazianów metali

Otrzymywanie metanu iconPOLIIZOBUTYLEN Otrzymywanie Otrzymywany w wyniku kationowej polimeryzacji izobutenu w obecności katalizatorów Friedla-Craftsa. Inicjatorem procesu są głównie AlCl3 i B , a kokatalizatorem alkohol t-butylowy lub woda

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja