Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity icon

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity
Pobierz 445 b.
NazwaUstawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity
Data konwersji14.05.2013
Rozmiar445 b.
TypUstawa
źródło


STAŻ


Definicja: Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staże mogą mieć formę płatną lub bezpłatną. Stażu nie można mylić z praktyką, gdyż praktyka jest wyłącznie bezpłatna.Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz. 33) • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r. Nr 142, poz.1160 z późn. zm.)Kto może zostać skierowany na staż?

 • Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta może kierować do odbycia stażu osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 tejże ustawy tj.Na staż (na okres od 3 do 12 m-cy) mogą zostać skierowani:

 • bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 roku życia,

 • bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia.Na staż (na okres od 3 do 6 m-cy) mogą zostać skierowani:

 • długotrwale bezrobotni albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,

 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

 • bezrobotni niepełnosprawni.Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy odbywają się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.Nadzór nad odbywaniem stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez bezrobotnego sprawuje starosta. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu, o którym mowa w ust. 4, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w procesie przygotowania zawodowego. Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu przygotowania zawodowego i stażu.Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy do wykonywania zawodu przysługuje stypendium w wysokości 140% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Za dni wolne przysługuje stypendium.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity iconOchotnicze Hufce Pracy są – na mocy Ustawy o promocji zatrudnienia I instytucjach rynku pracy – Instytucją Rynku Pracy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity iconWojewoda Łódzki decyzją z dnia 17 maja 2006 r., na podstawie art. 87, art. 88 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity iconOświadczam, że spełniamy wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.,Nr 223, poz. 1655 z późn zm.) tj

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity iconOświadczam, że spełniamy wymagania określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.,Nr 223, poz. 1655 z późn zm.) tj

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity iconUstawa z dnia 04. 02. 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity iconUstawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335 z późn zm.)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity iconUstawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) dalej "kp"

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity iconUchwała nr 59/2006/ z późn zm tekst jednolity opublikowany w obwieszczeniu Senatu Uniwersytetu z dnia 30 stycznia 2012r nr 3/2012

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity iconUniwersytet Warszawski poprzez działalność Biura Zawodowej Promocji Studentów I Absolwentów pomaga absolwentom I studentom w poruszaniu się po rynku pracy, zaś

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity iconUSTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja