Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” icon

Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”
Pobierz 31.84 Kb.
NazwaBudowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”
Data konwersji01.12.2012
Rozmiar31.84 Kb.
TypDokumentacja
źródło

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie nr A120-211-196/11/GR
_____________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 1 do SIWZ


OFERTA PRZETAGOWA

na


Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:

Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”Pieczęć Wykonawcy


OFERTA na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:

Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”


Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr………………………. z dnia ……………11.2011 r.

Działając w imieniu i na rzecz :


nazwa Wykonawcy
adres
telefon
fax
e-mail


^ Oferujemy kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli :

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny, projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, harmonogram finansowo-rzeczowy realizacji inwestycji, materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”

za cenę :

Kwota : ………………………………………………………………….. złotych brutto

w tym za :


Lp.

Przedmiot zamówienia

Wynagrodzenie

Netto

stawka VAT

kwota

VAT

BruttoWielobranżowy projekt koncepcyjny
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRaport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoProjekt budowlanyProjekty wykonawcze,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych,
- Przedmiary robót,

- Kosztorysy inwestorskie,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
inwestycji
^ Razem za dokumentację projektowąNadzór autorski

^ Razem – cena oferty
  1. Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi. Do dokumentów przetargowych w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wnosimy zastrzeżeń.

  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i akceptujemy go nie wnosząc do niego żadnych zastrzeżeń.

  3. Upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej oferty i ceny. Wynagrodzenie, o którym mowa w wierszu 8 kolumna 1 pokrywa wszystkie nasze zobowiązania wynikające z niniejszego Zamówienia, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania Przedmiotu Zamówienia.

  4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ.

  5. Na prace projektowe stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres od dnia odbioru prac projektowych do upływu okresu rękojmi Wykonawcy robót zrealizowanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy

  6. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy po otrzymaniu informacji o wygranej w postępowaniu w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

  7. Zobowiązujemy się do wniesienia przed terminem zawarcia umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto.

  8. Proponujemy termin płatności za faktury 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

  9. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji, tj. 60 dni, a w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do podpisania w wyznaczonym terminie Umowy.…………………………………………………………….

Podpis osoby (-ób) upoważnionej (-ych )


_____________________________________________________________________________________________
Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych,
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, tel. (58) 523-23-20, faks (58) 552-37-41
str. …Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” iconBudowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”

Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” iconBudowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”

Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” iconBudowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”

Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” iconBudowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”

Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” icon„Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”

Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” iconBudowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”

Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” iconDr Mariusz Grinholc z Pracowni Diagnostyki Molekularnej, Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został laureatem

Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” iconDotacja projakościowa dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I gumed

Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” iconWykonanie opaski ochronnej wokół budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego realizowanego w ramach projektu pn.: „Budowa Budynków Wydziałów Chemii I Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”

Budowa budynku Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii ug I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” iconNa: „Wykonanie opaski ochronnej wokół budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego realizowanego w ramach projektu pn.: „Budowa Budynków Wydziałów Chemii I Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja