Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego icon

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego
Pobierz 7.17 Kb.
NazwaNa podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego
Data konwersji21.12.2012
Rozmiar7.17 Kb.
TypDokumentacja
źródło


...................................................

(place, date)

PEŁNOMOCNICTWO (authorisation)


Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (based on article 32 of the administrative procedures act of 14 June 1960) (Dz. U. Nr 30 z 1960 r., poz. 168 ze zm.), Ja, niżej podpisany(a) (I undersigned)


first names, surname………………………………..………………………….........................


address.................………………………………………………………………..….….….......


passport number .…………..…………issued by (insitution, date, place)...............................................


udzielam pełnomocnictwa Pani (authorise) Magdalena Konior, nr ewid. PESEL 74070705125

legitymującej/legitymującemu się dowodem tożsamości/paszportem*

seria ARU nr 172094, wydanym w dniu 04.05.2009

przez Prezydenta Miasta Krakowa,. do dokonania czynności związanych z procesem rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2010/2011, w szczególności do

- złożenia podpisu na podaniu ERK*,

- osobistego doręczenia dokumentów wymaganych dla potwierdzenia rejestracji*,

- dokonania wpisu na pierwszy rok studiów oraz osobistego doręczenia dokumentów wymaganych przy wpisie na studia*,

- osobistego doręczenia zaświadczenia lekarskiego*,

- odbioru decyzji wydanej w procesie rekrutacyjnym*.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie wraz z moim dokumentem tożsamości lub

z jego kopią uwierzytelnioną przez notariusza lub przez organ, który ten dokument wydał.


(to perform on my behalf procedures associated with the process of recruitment to PhD studies at Jagiellonian University during academic year 2010/2011, in particular: to sign on my behalf ERK application form, submit all required documents, including medical certificate, to sign me up for the 1st year of PhD studies, and to receive decision about my application. This authorisation is valid only in conjunction with passport or its certified copy)


…………..........................................................

(date, signature)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego iconNa podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego iconNa podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.) w związku z

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego iconNa podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.) w związku z

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego iconNa podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn zm.) w związku z

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego iconZarządzeniem Nr 11/2013 z dnia 22 marca 2013r., w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn zm.)

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego iconZarządzeniem Nr 11/2013 z dnia 22 marca 2013r., w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn zm.)

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego iconTrybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 236 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego jest niezgodny z art. 45 ust. 1 I art. 77 ust. 2 Konstytucji. Przepis traci moc obowiązującą z upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego iconNa podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 w związku z art. 32 ustawy z dnia 12 września 1990 roku (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), Senat uam postanawia co następuje

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego iconNa podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 w związku z art. 32 ustawy z dnia 12 września 1990 roku (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), Senat uam postanawia co następuje

Na podstawie art. 32 ustawy z 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego iconNa podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 10 w związku z art. 32 ustawy z dnia 12 września 1990 roku (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), Senat uam postanawia co następuje

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja