Projekt ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania icon

Projekt ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
Pobierz 358.65 Kb.
NazwaProjekt ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
strona7/9
Data konwersji16.10.2012
Rozmiar358.65 Kb.
TypDokumentacja
źródło
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

5. Narzędzia badawcze


W ewaluacji wykorzystuje się metody stosowane w badaniach społecznych. Do najważniejszych należą: ankieta, wywiad, obserwacja, pozyskiwanie danych na podstawie analizy dokumentów. Stosowanie każdej z nich wymaga starannego przygotowania ze strony ewaluatora.

Najpowszechniej występującym narzędziem ewaluacji jest kwestionariusz ankiety.

Przy opracowaniu kwestionariuszy starałam się spełnić następujące, opisane w literaturze warunki:

 • Należy dostosować konstrukcję i semantykę pytań do adresata (inaczej formułujemy pytania, na które odpowiadać mają abiturienci liceum, jeszcze inaczej pytamy nauczycieli lub rodziców);

 • Bez względu na adresata, pytania kwestionariusza ankiety powinny być sformułowane jasno i jednoznacznie;

 • Pytania nie powinny sugerować odpowiedzi. Jeśli wprowadzamy jakiekolwiek elementy wartościowania w pytaniu, zawsze musi być zachowana równowaga (pozytywne - negatywne);

 • Przeważać powinny pytania o kafeterii zamkniętej, ponieważ tylko w ten sposób możemy posłużyć się elementami statystyki przy zliczaniu danych z ankiet i w konsekwencji możemy sporządzić rzetelny raport;

 • Konstrukcja kwestionariusza ankiety powinna gwarantować rzetelność opracowania raportu wyników, która w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, że każde twierdzenie musi mieć swoje uzasadnienie w danych uzyskanych z badań;

 • Pytania otwarte lub półotwarte pociągają za sobą konieczność kategoryzacji odpowiedzi;

 • Bardzo ważna jest długość narzędzia rzutująca bezpośrednio na czas odpowiedzi. Nawet wtedy, gdy przeprowadzamy ewaluację końcową danego projektu i programu, należy pamiętać, że odpowiadający niechętnie pracują nad zbyt długimi kwestionariuszami. Dobrze skonstruowany kwestionariusz ankiety nie powinien zająć odpowiadającemu więcej niż 40 minut;

 • Żadna ewaluacja nie może naruszać czyichkolwiek dóbr osobistych. Jest to bardzo ważna sprawa, o której nigdy nie wolno autorom narzędzi zapominać;

 • Ważna jest strona graficzna kwestionariusza ankiety, który powinien być estetyczna, zachęcająca do czytania i udzielania odpowiedzi. Nie należy rozdzielać treści jednego pytania pomiędzy dwie strony. Typ czcionki, sposób rozmieszczenia znaków powinien ułatwiać, a nie utrudniać czytanie.

Kwestionariusz ankiety niezależnie od tego, kogo czynimy jego adresatem, powinien być poprzedzony krótkim komentarzem, w którym:

 • zwracamy się z prośbą o poświęcenie czasu na napisanie odpowiedzi,

 • wyjaśniamy cel ewaluacji,

 • gwarantujemy anonimowość odpowiadającym.

Jak we wszystkich badaniach o charakterze społecznym zadbać należy, aby odpowiedzi udzielane były w jednym czasie. W przypadku szkoły sprawa jest bardzo prosta - wystarczy wybrać dzień i godzinę lekcyjną. Jeśli adresatami badań ankietowych uczyniliśmy uczniów i ich rodziców, należy postarać się, by odpowiedzi udzielane były tego samego dnia (np. uczniowie w trakcie zajęć szkolnych, rodzice na zebraniu popołudniowym).

Ponieważ badaniem objętych jest zwykle więcej osób niż uczniowie jednej klasy, trzeba bardzo dokładnie przygotować nauczycieli do przeprowadzenia badań. Generalną zasadą jest stworzenie odpowiadającym poczucia pełnego bezpieczeństwa. A zatem nauczyciel nie powinien chodzić po klasie, czytać oddawanych materiałów itd.

Uwagi zamieszczone powyżej dotyczą tych wszystkich hipotecznych sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ewaluacją wewnętrzną - projektowaną i przeprowadzaną przez nauczyciela (zespół nauczycieli) danej szkoły, w takim samym stopniu odnoszą się one do formy ewaluacji końcowej, jak i częściowej.

Analiza zebranych danych powinna dać odpowiedź na pytania kluczowe postawione w projekcie ewaluacji „Funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w ZSE w Giżycku”. Zostaną one zebrane dzięki zastosowaniu:

 • kwestionariuszy ankiet dla uczniów, nauczycieli i rodziców

 • analizy dokumentów (WSO, dzienniki lekcyjne, protokoły z zebrań z rodzicami, notatki z rozmów z rodzicami)

 • obserwacji uczniów (ich stopnia zmotywowania oceną, reakcje na wystawianie ocen)

Na kolejnych stronach prezentuję przygotowane przeze mnie narzędzia badawcze - kwestionariusze ankiet dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Stanowią one propozycję, która wymaga przedyskutowania i ewentualnej poprawy w zespole ds. ewaluacji w ZSE.
^

Ankieta dla nauczycieli ZSE


Celem tej ankiety jest budzenie refleksji nad szkolnym systemem oceniania i wsparcie nauczycieli w planowaniu i organizowaniu własnej pracy w tym zakresie. Prosimy o podzielenie się swoimi odczuciami na temat funkcjonowania WSO w naszej szkole. Dzięki Pani/Pana odpowiedziom uzyskamy cenne wskazówki, które pomogą dokonać ewentualnej korekty ww. dokumentu.

^ Odpowiedź proszę udzielać stawiając krzyżyk w odpowiedniej kratce. Ostatnie pytania wymagają dłuższej wypowiedzi.


Pytania

Nie

Raczej nie

Trudno powiedzieć

Raczej tak

Tak

UwagiCzy zna Pani/Pan cele oceniania zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania?
Czy poniższych cele oceniania są realizowane:

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych postępach w tym zakresie

 • pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

 • motywowanie ucznia do dalszej pracy

 • dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach ucznia

 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej
Czy cele oceniania zostały trafnie ustalone?Czy sprawdziany są oceniane w terminie?
Czy ocenia Pani/Pan bez względu na wcześniejsze osiągnięcia, wygląd, pochodzenie, poglądy, zachowanie ucznia?
Czy częstotliwość wystawiania ocen jest współmierna do liczby godzin z danego przedmiotu?
Czy podczas oceniania analizuje Pani/Pan wyniki poszczególnych pytań, zadań?
Czy ocena jest uzupełniana komentarzem dotyczącym braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów?
Czy ocena jest uzupełniana komentarzem dotyczącym osiąganych przez uczniów sukcesów?
Czy zachęca Pani/Pan uczniów do samooceny?
Czy ukierunkowuje Pani/Pan dalsze kształcenie uczniów zdolnych?
Czy w przypadku wystawienia oceny negatywnej wskazuje Pani/Pan drogę poprawy?
Czy ocenianie skłania uczniów do podejmowania autentycznego wysiłku, umacnia motywację i zaangażowanie?
Czy ocenianie promuje rozumną naukę?
Czy stosuje Pani/Pan ocenianie pozytywne – to, co uczeń wie i rozumie?
Czy wystawiając ocenę skupia Pani /Pan uwagę na porażkach i niedociągnięciach ucznia?
Czy WSO mobilizuje uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach itp.?
Czy ocenianie ukazuje rozwój ucznia w czasie?
Czy ocena daje odpowiedź, w której dziedzinie uczeń dokonał najbardziej znaczącego postępu?
Czy informacje o ocenach są wystarczająco często przekazywane rodzicom i uczniom?
Czy po ocenie sprawdzianów wypracowuje Pani/Pan wnioski metodyczno – wychowawcze do swojego postępowania?
Czy pod wpływem analizy wyników pracy uczniów zmienia Pani/Pan swoje wymagania?
Czy ocenianie wiąże się zawsze z uzupełnieniem podstawowych braków?
Czy zmienia Pani/Pan swoje metody pracy pod wpływem analizy wyników nauczania?
Czy istniejące kryteria oceniania są sprawiedliwie?
Czy oceny odpowiadają osiągnięciom uczniów?
Czy uczniowie są na bieżąco informowany o uzyskiwanych ocenach?
Czy wykorzystuje Pani/Pan wyniki sprawdzianów i egzaminów do doskonalenia procesu kształcenia?
Czy istnieje potrzeba doskonalenia Wewnątrzszkolnego Systemie Oceniania?Jakie sytuacje związane z ocenianiem wywołują Pani/Pana niezadowolenie?

Gdzie konieczna i możliwa jest interwencja w systemie oceniania?

Czy widzisz Pani/Pan trudności związane z niezadowalającą skutecznością oceniania? Jeśli tak to proszę je opisać.Dziękuję za wypełnienie ankiety
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Powiązany:

Projekt ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania iconProjekt przedmiotowego systemu oceniania z praktyk Wstęp

Projekt ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania iconProjekt przedmiotowego systemu oceniania z zajęć (pracowni)

Projekt ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania iconProjekt przedmiotowego systemu oceniania z zajęć praktycznych w Zespole Szkół w …

Projekt ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania iconPróba generalna systemu elektronicznego oceniania Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Informacja prasowa

Projekt ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania iconFormularz zgłoszeniowy dla kandydata na Wykonawcę/Wykonawców poradnika dotyczącego ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego dla wizytatorów, którzy wykonują zadania w ramach nadzoru pedagogicznego z zakresu ewaluacji zewnętrznej szkół/placówek oświatowych

Projekt ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania iconProgramową dla danego etapu edukacyjnego, planem wynikowym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, przedmiotowym systemem oceniania, dziennikiem lekcyjnym

Projekt ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania iconProgramową dla danego etapu edukacyjnego, planem wynikowym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, przedmiotowym systemem oceniania, dziennikiem lekcyjnym

Projekt ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania iconProgramową dla danego etapu edukacyjnego, planem wynikowym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, przedmiotowym systemem oceniania, dziennikiem lekcyjnym

Projekt ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania iconProgramową dla danego etapu edukacyjnego, planem wynikowym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, przedmiotowym systemem oceniania, dziennikiem lekcyjnym

Projekt ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania iconProgramową dla danego etapu edukacyjnego, planem wynikowym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, przedmiotowym systemem oceniania, dziennikiem lekcyjnym, itp

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja