Analiza zależności rocznego wzrostu pkb od stopy bezrobocia rejestrowanego Definicja badanych cech icon

Analiza zależności rocznego wzrostu pkb od stopy bezrobocia rejestrowanego Definicja badanych cech
Pobierz 445 b.
NazwaAnaliza zależności rocznego wzrostu pkb od stopy bezrobocia rejestrowanego Definicja badanych cech
Data konwersji28.03.2013
Rozmiar445 b.
TypDokumentacja
źródło


Analiza zależności rocznego wzrostu PKB od stopy bezrobocia rejestrowanego


Definicja badanych cech

 • Bezrobocie – zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia na typowych warunkach płacowych występujących w gospodarce. Bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest z reguły niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy dla osób ubiegających się o nie. W literaturze ekonomiczne rozróżnia się następujące różne rodzaje bezrobocia: strukturalne – związane ze strukturą gospodarki, lokalne – wyróżniające nasilenie braku miejsc pracy w pewnych regionach, przejściowe i sezonowe. (źródło: Encyklopedia PWN)

 • PKB – Produkt Krajowy Brutto - wartość dóbr finalnych i usług wytworzonych przez krajową gospodarkę w trakcie konkretnego okresu, najczęściej roku. (źródło: www.money.pl)

 • Roczny wzrost PKB – iloczyn nominalnego Produktu Krajowego Brutto z roku badanego i nominalnego Produktu Krajowego brutto z roku poprzedniego, podzielony przez deflator PKB z roku badanego, wyrażony w %. (źródło: opracowanie własne)Programowanie badania

 • Cel badania:

 • analiza średniego poziomu bezrobocia i wzrostu PKB w stosunku do roku ubiegłego oraz ich wzajemnej zależności.

 • Przedmiot badania:

 • Zbiorowość statystyczna: 16 województw Polski w latach 2000 i 2004

 • Jednostka statystyczna: województwo

 • Cechy stałe:

 • Rzeczowa: województwo

 • Czasowa: lata 2000 i 2004

 • Przestrzenna: Polska

 • Cechy zmienne:

 • Stopa bezrobocia rejestrowanego – cecha ilościowa ciągła

 • Zdeflowany wzrost PKB (w stosunku do roku ubiegłego, wyrażony w procentach) – cecha ilościowa ciągła

 • Źródło: wtórne – roczniki statystyczne województw (GUS).Analiza struktury bezrobocia w latach 2000 i 2004Analiza struktury bezrobocia w roku 2000 – podstawowe miary

 • Poziom bezrobocia w Polsce w roku 2000:

 • Średni poziom bezrobocia (średnia arytmetyczna wg województw):

 • Odchylenie standardowe:

 • Współczynnik zmienności:Analiza struktury bezrobocia w roku 2000 – podstawowe miary

 • Współczynnik skośności:

 • Współczynnik spłaszczenia:

 • Współczynnik Gini’ego:Analiza struktury bezrobocia w roku 2000

 • Średni poziom bezrobocia w poszczególnych województwach Polski wyniósł 16,4%, co w odniesieniu do 15,1% poziomu bezrobocia w Polsce pokazuje, że istnieją województwa zawyżające średnią.

 • Odchylenie standardowe w poziomie bezrobocia wyniosło 3,9 co oznacza, że poziom bezrobocia w poszczególnych województwach przeciętnie różnił się od średniej o 3,9 punktu procentowego, co stanowi 24% poziomu średniego.

 • Moment trzeci względny, użyty jako miara asymetrii, został ustalony na poziomie 0,66, co świadczy o umiarkowanej asymetrii dodatniej omawianego rozkładu.

 • Moment czwarty względny, wykorzystany jako miara spłaszczenia osiągnął wartość 2,71 co świadczy o tym, że w typowym obszarze zmienności znajduje się mniej niż 68,3% obserwacji.

 • Współczynnik Gini’ego na poziomie 0,34 świadczy o słabej koncentracji stopy bezrobocia.

Analiza struktury bezrobocia w roku 2004 – podstawowe miary

 • Poziom bezrobocia w Polsce w roku 2000:

 • Średni poziom bezrobocia (średnia arytmetyczna wg województw):

 • Odchylenie standardowe:

 • Współczynnik zmienności:Analiza struktury bezrobocia w roku 2004 – podstawowe miary

 • Współczynnik skośności:

 • Współczynnik spłaszczenia:

 • Współczynnik Gini’ego:Porównanie rozkładówPorównanie rozkładów

 • Względny wskaźnik podobieństwa struktur w bezrobociu w badanych latach wyniósł 0,96, co oznacza, że struktury stopy bezrobocia w latach 2000 i 2004 są do siebie bardzo podobne.

 • We wszystkich 16 województwach stopa bezrobocia rejestrowanego w 2004 roku wzrosła w stosunku do roku 2000. Największy wzrost stopy bezrobocia odnotowano w województwie Zachodniopomorskim – 6,7 punktu procentowego, najmniejszy zaś w województwie Podlaskim – 2,3 punktu procentowego.

 • Średnia stopa bezrobocia w poszczególnych województwach w roku 2004 wzrosła w stosunku do roku 2000 o 4 punkty procentowe.Porównanie rozkładów

 • Odchylenie standardowe roku 2004 wzrosło w stosunku do roku 2000 o 0,5 punktu procentowego. Dyspersja pozostała na podobnym poziomie, o czym świadczy spadek współczynnika zmienności tylko o 2,4 punktu procentowego.

 • Moment trzeci względny rozkładów dla lat 2000 i 2004 wynosi odpowiednio 0,66 i 0,45. Świadczy to o zmniejszeniu się siły dodatniej asymetrii rozkładu. W roku 2004 wartości stopy bezrobocia w województwach są bliższe średniej stopie bezrobocia.

 • Współczynniki spłaszczenia rozkładów dla lat 2000 i 2004 wynoszą odpowiednio 2,71 i 1,98. W roku 2000 i 2004 w typowym obszarze zmienności znajdowało się mniej niż 68,3% obserwacji,

 • Współczynniki Gini’ego dla lat 2000 i 2004 osiągnęły wartość 0,001, co świadczy o bardzo małej koncentracji stopy bezrobocia rejestrowanego dla obu rozkładów.Analiza zależności wzrostu PKB od stopy bezrobocia.Korelacja cechDiagram korelacyjnyWspółczynnik korelacji i determinacji

 • Współczynnik korelacji liniowej Pearsona

 • r(x,y) = -0,5139

 • świadczy o umiarkowanej ujemnej korelacji między opisywanymi cechami.

 • Współczynnik determinacji

 • r2 = 0,2641

 • wskazuje, że 26,41% zmienności wzrostu PKB wyjaśnione jest zmianami stopy bezrobocia rejestrowanego.Liniowa funkcja regresjiInterpretacja liniowej funkcji regresji

 • Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia rejestrowanego o jeden punkt procentowy, roczny wzrost PKB maleje o 0,2529 punktu procentowego,

 • Aproksymowane wartości wzrostu PKB różnią się średnio o 1,72 punktu procentowego od wartości empirycznych,

 • 73,59% zmienności wzrostu PKB nie jest wyjaśnione liniową funkcją regresji.

 • 26,41% zmienności wzrostu PKB jest wyjaśnione liniową funkcją regresji.Kwadratowa funkcja regresjiLogarytmiczna funkcja regresjiNajlepiej dopasowana funkcja regresji

 • Odchylenie standardowe składnika resztowego: Se(Y) = 1,72

 • Współczynnik zbieżności: φ2 = 0,7359

 • Współczynnik determinacji: R2 = 0,2641

 • Współczynnik zmienności przypadkowej: Ve(Y) = 50,28%Analiza szeregu czasowego stopy bezrobociaStopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1996 - 2007Analiza szeregu czasowegoAnaliza szeregów czasowych

 • Średnia stopa bezrobocia w latach 1996 – 2007:

 • x = 14,9%

 • Średni łańcuchowy wskaźnik dynamiki:

 • i = 0,986

 • Średnie tempo zmian

 • T = -1,94%

 • Stopa bezrobocia zmniejszała się z roku na rok średnio o 1,4 punktu procentowegoLiniowa funkcja trendu*Interpretacja liniowej funkcji trendu

 • Teoretyczna stopa bezrobocia w roku 1995 wynosiła 12,38%,

 • W latach 1996 – 2007 stopa bezrobocia rosła o 0,38 punktu procentowego rocznie,

 • Wartości teoretyczne różnią się średnio od wartości empirycznych o 2,99 punktu procentowego,

 • W 81,01% stopa bezrobocia nie jest wyjaśniona liniową funkcją trendu,

 • W 18,99% stopa bezrobocia jest wyjaśniona liniową funkcją trendu.Potęgowa funkcja trendu*Wykładnicza funkcja trendu*Kwadratowa funkcja trendu*Wielomianowa funkcja trendu*Najlepiej dopasowana funkcja regresji*

 • Odchylenie standardowe składnika resztowego: Se(Y) = 0,94

 • Współczynnik zbieżności: φ2 = 0,0646

 • Współczynnik determinacji: R2 = 0,9354

 • Współczynnik zmienności przypadkowej: Ve(Y) = 6,36%Wnioski analizy szeregu czasowego

 • Spadek stopy bezrobocia w roku 1997 i utrzymanie się jej niskiego poziomu w roku 1998, było spowodowane m.in. kończącym się okresem dobrej koniunktury gospodarczej, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Objawiało się to między innymi obniżeniem wzrostu PKB w roku 1997 do 4,8% w stosunku do roku poprzedniego, przy około 6 – cio procentowym wzroście w latach poprzednich.

 • Szybki wzrost stopy bezrobocia w latach 1999 – 2004 – utrzymująca się słaba koniunktura gospodarcza światowych rynkach.

 • Szybki spadek stopy bezrobocia od roku 2004 do dnia dzisiejszego.

 • Biorąc pod uwagę teorię cykli koniunkturalnych, mamy do czynienia z 10 – cio letnim, średniookresowym cyklem koniunkturalnym Juglara. Zgodnie z tą teorią, na przestrzeni dwóch kolejnych lat możemy spodziewać się ponownego osłabienia koniunktury gospodarczej, a w efekcie wzrostu stopy bezrobocia w Polsce.

 • Taką hipotezę potwierdzają aktualne wskaźniki makroekonomiczne. Warto zwrócić uwagę na większy wzrost stopy bezrobocia w grudniu w stosunku do listopada w roku 2007 niż w analogicznym okresie roku 2006 (0,4 punktu procentowego w 2007 przy 0,2 punktu procentowego w 2006 r.).

 • O osłabieniu koniunktury gospodarczej może świadczyć też dość duża stopa inflacji w roku 2007, która ukształtowała się na poziomie ok. 4%, przy celu Narodowego Banku Polskiego wynoszącym 2,3%.Bibliografia:

 • Słownik PWN – definicje

 • Roczniki Statystyczne Województw - dane o stopie bezrobocia za lata 1996 – 2004 oraz dane o poziomie PKB nominalnego w latach 1999, 2000, 2003, 2004.

 • www.money.pl - dane o stopie bezrobocia za lata 2005 – 2007

 • Kwartalnik Polska Gospodarka” nr 3/2001 – deflator PKB za rok 2000Objaśnienia

 • Stopą bezrobocia w wykonanej pracy nazywamy stopę bezrobocia rejestrowanego na dzień 31 XII danego roku.

 • Za wzrost PKB przyjmujemy iloczyn nominalnego Produktu Krajowego Brutto z roku badanego i nominalnego Produktu Krajowego brutto z roku poprzedniego, podzielony przez deflator PKB z roku badanego, wyrażony w %.

 • Wnioski z analizy szeregu czasowego zostały wyciągnięte na podstawie ogólnodostępnych wiadomości na temat stanu gospodarki.

 • Dziękuję za uwagę Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Analiza zależności rocznego wzrostu pkb od stopy bezrobocia rejestrowanego Definicja badanych cech iconCzynniki wpływające na poziom stopy bezrobocia Kamil Walawski

Analiza zależności rocznego wzrostu pkb od stopy bezrobocia rejestrowanego Definicja badanych cech iconStatystyka opisowa I ekonomiczna lab Obliczanie miar zależności cech

Analiza zależności rocznego wzrostu pkb od stopy bezrobocia rejestrowanego Definicja badanych cech iconAnaliza przestrzenna cech jakościowych na przykładach z geologii przedstawiona

Analiza zależności rocznego wzrostu pkb od stopy bezrobocia rejestrowanego Definicja badanych cech iconSheet 1: Zmiana pkb

Analiza zależności rocznego wzrostu pkb od stopy bezrobocia rejestrowanego Definicja badanych cech iconPkb, wzrost gospodarczy, co2 Tomasz Żylicz

Analiza zależności rocznego wzrostu pkb od stopy bezrobocia rejestrowanego Definicja badanych cech iconStale I Stopy Specjalne

Analiza zależności rocznego wzrostu pkb od stopy bezrobocia rejestrowanego Definicja badanych cech iconFormularz Rocznego Sprawozdania NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Analiza zależności rocznego wzrostu pkb od stopy bezrobocia rejestrowanego Definicja badanych cech iconKonstrukcyjne stopy żelaza z węglem

Analiza zależności rocznego wzrostu pkb od stopy bezrobocia rejestrowanego Definicja badanych cech iconSprawozdanie z rocznego indywidualnego obciąŻenia dydaktycznego nauczyciela akademickiego

Analiza zależności rocznego wzrostu pkb od stopy bezrobocia rejestrowanego Definicja badanych cech iconW oparciu o lekturę Seweryny Szmaglewskiej „Czarne stopy” Lekcja 1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja