Zestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy magisterski (II stopnia) icon

Zestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy magisterski (II stopnia)
Pobierz 42.41 Kb.
NazwaZestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy magisterski (II stopnia)
Data konwersji18.03.2013
Rozmiar42.41 Kb.
TypDokumentacja
źródło

ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI (II STOPNIA)

NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA


KATEDRA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

 1. Korytarze ekologiczne– typy, geneza, funkcje

 2. Definicja granicy rolno-leśnej oraz zasady projektowania zalesień.

 3. Zalecenia Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie urządzania i zarządzania gospodarstwem rolnym w rolnictwie zrównoważonym.

 4. Metody obliczania bilansów składników nawozowych w gospodarstwie rolnym.

 5. Teoria percepcji i oceny krajobrazu.

 6. Wykorzystanie wybranych narzędzi statystycznych do analizy procesów przyrodniczych.

 7. Zwierzęta i krajobraz - metody czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych.

 8. Sposoby powstrzymywania zanieczyszczeń obszarowych środowiska powodowanych przez rolnictwo.

 9. Wpływ rolnictwa na różnorodność biologiczną ekosystemów.

 10. Różnice między leśnictwem proekologicznym i konwencjonalnym w gospodarowaniu zasobami leśnymi

 11. Strategie i kierunki ochrony środowiska leśnego

 12. Metody biologiczne stosowane w ochronie środowiska leśnego

 13. Zagospodarowanie rekreacyjne lasów.

 14. Funkcje ochronne lasów.

 15. Przykład procedury budowy systemu GIS od jego podstaw do rozwiązania problemu przestrzennego na bazie dowolnego zagadnienia związanego z ochroną środowiska.

 16. Wykorzystanie GIS w ochronie środowiska.

 17. Cechy szaty roślinnej Polski.

 18. Cechy szaty roślinnej północno-wschodniej Polski (Działu Północnego Mazursko-Białoruskiego).

 19. Historia szaty roślinnej w Holocenie.

 20. Historia roślin użytkowych w Polsce. Główne ośrodki pochodzenia roślin użytkowych.

 21. Ogólne zasady użytkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenach chronionych.

 22. Wpływ mechanizacji rolnictwa i źle prowadzonej agrotechniki na gleby.

 23. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej metodą IUNG.

 24. Metody bioindykacyjne, budowa i praktyczne wykorzystanie na przykładzie metody Ramienskiego.

 25. Uszkodzenia drzewostanów pod wpływem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

 26. Omów środowiskowe uwarunkowania planowania przestrzennego.

 27. Uwarunkowania, struktura i zakres MPZP.

 28. Omów wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu

 29. Uwarunkowania, struktura i zakres SUiKZP miasta i gminy.

 30. Omów zakres regulacji zawartych w karcie terenu^ KATEDRA SYSTEMÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 1. Rodzaje i kryteria optymalizacji. Przykłady zastosowania w ochronie środowiska.

 2. Wskaźnik gotowości obiektu odnawialnego - definicja, postać stacjonarna
  i niestacjonarna.

 3. Rodzaje struktur niezawodnościowych i przykłady ich występowania w obiektach gospodarki wodno-ściekowej

 4. Zasady obliczania niezawodności struktur podstawowych i mieszanych.

 5. Etapy projektowania sieci wodociągowych z zastosowaniem zasad teorii niezawodności

 6. Klasyfikacja modeli i metod modelowania.

 7. Doświadczenie jednoczynnikowe i dwuczynnikowe. Analiza wariancji.

 8. Klasyczny model regresji liniowej z jedną zmienną niezależną.

 9. Planowanie eksperymentu.

 10. Interpretacja statystyczna wyników doświadczalnych.

 11. Scharakteryzuj metody lokalizacji obiektów gospodarki odpadami.

 12. Scharakteryzuj jakość odpadów pod kątem ich przydatności do różnych metod unieszkodliwiania (termicznego przekształcania, kompostowania, składowania).

 13. Wymień warunki/kryteria lokalizacji składowisk odpadów.

 14. Scharakteryzuj metody/sposoby ograniczania negatywnego wpływu składowiska na środowisko.

 15. Omów zasady monitoringu składowisk odpadów.

 16. Podaj kryteria opłacalności budowy stacji przeładunkowych odpadów oraz wyjaśnij celowość ich tworzenia.

 17. Scharakteryzuj krótko etapy procesu spalania odpadów.

 18. Sposoby redukcji hałasu przemysłowego.

 19. Uwarunkowania formalno- techniczne pomiaru hałasu przenikającego do środowiska.

 20. Podaj praktyczne sposoby minimalizacji drgań.

 21. Opisz parametry akustyczne źródeł hałasu.

 22. Scharakteryzuj skuteczność zabezpieczeń przeciwhałasowych obiektów komunalnych.

 23. Omów akty prawne wspomagające ochronę środowiska przed emisją energii
  (wibracji i hałasu).

 24. Opisz metody pomiaru i akwizycji sygnałów wibroakustycznych.

 25. Uregulowania prawne w zakresie ochrony zapachowej jakości powietrza.

 26. Dezodoryzacja gazów odlotowych metodami biologicznymi.

 27. Opisz zasady terenowych pomiarów odorymetrycznych jakości powietrza.

 1. Ocena stężenia odorantów metodą olfaktometrii dynamicznej.

 2. Parametry ilościowe i jakościowe charakteryzujące odory.

 3. Uciążliwość zapachowa obiektów gospodarki komunalnej.^ KATEDRA TECHNOLOGII W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA

 1. Źródła metali ciężkich w środowisku

 2. Obszarowe źródła zanieczyszczeń wód

 3. Przyczyny i skutki zakwaszenia gleb

 4. Osady ścieków komunalnych , produkcja i sposoby ich zagospodarowania

 5. Scharakteryzuj podsystem monitoringu jakości powietrza

 6. Scharakteryzuj podsystem monitoringu jakości ziemi

 7. Scharakteryzuj główne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych

 8. Scharakteryzuj czynniki wpływające na zawartość metali ciężkich w środowisku wodnym

 9. Mała retencja wodna w środowisku

 10. Formy wody w glebie

 11. Ewapotranspiracja i sposoby jej określania

 12. Pojęcie melioracji w kontekście ochrony środowiska

 13. Hałas, jego źródła i skutki środowiskowe.

 14. Oddziaływanie składowisk odpadów komunalnych na środowisko

 15. Co to jest Agenda 21?

 16. Omów program zrównoważonego rozwoju dla Zielnych Płuc Polski

 17. Podaj i omów główne cele polityki ekologicznej

 18. Założenia I Polityki Ochrony Środowiska Państwa

 19. Ogólne cele II Polityki Ekologicznej

 20. Zadania Generalnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 21. Kierunki działań w zakresie gospodarowania zasobami wód.

 22. Jakie są skutki zasolenia gleb i wód powierzchniowych?

 23. Wymień źródła zanieczyszczeń pestycydami oraz omów szkodliwość pestycydów dla organizmu ludzkiego.

 24. Cele i zadania monitoringu środowiska

 25. Symulacja-predykcja-prognoza

 26. Wielowymiarowy (złożony) model jakości wód rzecznych

 27. Rodzaje wód i ich charakterystyka

 28. Rodzaje źródeł zanieczyszczenia wód podziemnych

 29. Ochrona zasobów wodnych

 30. Ekstremalne zjawiska hydrologiczne – wezbrania i niżówki^

ZAKŁAD BIOLOGII SANITARNEJ I BIOTECHNOLOGII


 1. Omów najważniejsze cechy morfologiczne i fizjologiczne grzybów; przedstaw ich rolę ekologiczną

 2. Przedstaw charakterystyczne cechy oraz rolę ekologiczną porostów

 3. Wskaż najbardziej istotne cechy mikroflory powietrza

 4. Omów rolę mikroorganizmów glebowych

 5. Przedstaw sposoby dezynfekcji wody

 6. Przedstaw warunki prowadzenia testów toksykologicznych

 7. Omów drogi wchłaniania substancji toksycznych do organizmu człowieka

 8. Omów czynniki wpływające na toksyczność związków chemicznych

 9. Podaj możliwości wykorzystania trucizn roślinnych i zwierzęcych

 10. Omów toksyczność metali ciężkich w stosunku do organizmów żywych

 11. Wyjaśnij na czym polegają testy ostre; scharakteryzuj dowolny test ostry

 12. Wyjaśnij na czym polegają testy chroniczne

 13. Przedstaw toksyczność związków arsenu

 14. Przedstaw toksyczność związków ołowiu

 15. Przedstaw toksyczność związków chromu

 16. Przedstaw toksyczność związków kadmu

 17. Przedstaw toksyczność związków rtęci

 18. Wyjaśnij pojęcia biomagnifikacja i biokoncentracja; podaj przykłady

 19. Omów mechanizmy obronne organizmów żywych przed zanieczyszczeniami

 20. Omów wpływ tlenków siarki, tlenków azotu i ozonu na organizmy żywe

 21. Przedstaw pozytywne i negatywne skutki promieniowania jonizującego

 22. Scharakteryzuj główne toksyny bakteryjne.

 23. Omów sposoby bioremediacji gruntów zdegradowanych.

 24. Scharakteryzuj drobnoustroje występujące w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz w innych instalacjach sanitarnych.

 25. Omów wpływ bakterii nitkowatych na procesy biologicznego oczyszczania ścieków.

 26. Podaj przyczyny i skutki zakwaszenia gleb.

 27. Podaj przyczyny i skutki zasolenia gleb.

 28. Podaj przyczyny i skutki efektu cieplarnianego.

 29. Omów rodzaje, przyczyny i skutki smogu.

 30. Przedstaw rolę organizmów wodnych w procesach oczyszczania wód powierzchniowych

30. Omów zagrożenia sanitarne powodowane przez osady ściekowe oraz sposoby ich eliminacji.

^

ZAKŁAD CHEMII


 1. Omów główne zanieczyszczenia powietrza (podaj wzory i nazwy związków) oraz różnice w określeniu: „Smog Londyński” i „Smog Los Angeles”.

 2. Omów szczególnie toksyczne pierwiastki powodujące skażenie środowiska.

 3. Jakie są przyczyny powstawania kwaśnych deszczy i jak przyroda przeciwdziała skutkom tego zjawiska.

 4. Omów właściwości fizykochemiczne ozonu oraz jego znaczenie w przyrodzie.

 5. Omów na przykładach rolę wolnych rodników w przyrodzie.

 6. Omów układy koloidalne występujące w poszczególnych elementach środowiska.

 7. Podaj przykłady ważnych biologicznie ligandów i krótko je scharakteryzuj.

 8. Omów czynniki wpływające na szybkość korozji elektrochemicznej urządzeń stosowanych w uzdatnianiu i transporcie wody oraz w transporcie i oczyszczaniu ścieków.

 9. Omów metody demineralizacji i zmiękczania wody.

 10. W jaki sposób wykorzystuje się sorpcję na węglach aktywowanych w uzdatnianiu wód?

 11. Omów sposoby pobierania i przygotowania do analizy instrumentalnej próbek środowiskowych: stałych, ciekłych i gazowych.

 12. Jakie znasz sposoby przeprowadzania próbki stałej do roztworu? Omów mineralizację.

 13. Jakie znasz metody rozdziału; klasyczne i instrumentalne? Jakie właściwości fizykochemiczne składników wykorzystywane są w tych procesach?

 14. Co to jest analiza specjacyjna i jakie ma znaczenie w ocenie zanieczyszczenia (skażenia) środowiska? Jakie znasz rodzaje specjacji?

 15. Przedstaw charakterystykę metod spektroskopowych w zakresie UV-Vis (spektrometria atomowa i cząsteczkowa; absorpcyjna i emisyjna) stosowanych w analityce substancji toksycznych.

 16. Omów podstawy emisyjnej spektrometrii atomowej-ESA (AES) oraz jej zastosowanie w kontroli zanieczyszczeń środowiska. Co to jest ICP - AES?

 17. Omów podstawy absorpcyjnej spektrometrii atomowej-ASA (AAS) i jej zastosowanie w kontroli zanieczyszczeń środowiska.

 18. Omów podstawy spektrometrii mas-MS i zastosowanie tej metody w analityce.

 19. Podaj przykłady zastosowania w kontroli zanieczyszczeń środowiska metod elektrochemicznych (potencjometrii, konduktometrii i amperometrii).

 20. Omów zastosowanie elektrod jonoselektywnych w kontroli zanieczyszczeń środowiska.

 21. Jakie znasz przykłady zastosowania wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC i chromatografii gazowej GC w kontroli zanieczyszczeń środowiska.

 22. Podaj przykłady zastosowania chromatografii jonowej-IC i elektroforezy kapilarnej-EC.

 23. Omów powstawanie halometanów (THM-ów) w wodzie; prekursory THM-ów; wpływ różnych czynników na wielkość końcowego stężenia.

 24. Omów uboczne produkty chlorowania i ozonowania wody (UPCh i UPO), jako przykład substancji wywołujących odległe skutki biologiczne (kancerogenne, mutagenne).

 25. Omów powstawanie kwasów chlorooctowych (HAA) w procesie uzdatniania wody; prekursory HAA, wpływ różnych czynników na wielkość końcowego stężenia.

 26. Jakie znasz techniki łączone stosowane w analityce substancji toksycznych?

 27. Podaj rozwinięcie skrótów: WWA, PCB, PCDD, PCDF oraz przykłady w/w związków i zaproponuj metody ich oznaczania.

 28. Jakie znaczenie ma miniaturyzacja w analizie zanieczyszczeń środowiska? Jakie znasz rodzaje sensorów i gdzie są stosowane?

 29. Omów różnego rodzaju metody stosowane w analizie ilościowej (bezwzględne i porównawcze; bezpośrednie i pośrednie; klasyczne i instrumentalne)? Podaj odpowiednie przykłady.

 30. Jakie rozwiązania są stosowane w ocenie wiarygodności uzyskanych wyników pomiarów? Omów parametry określające daną metodę analityczną?

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy magisterski (II stopnia) iconZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI (II STOPNIA)

Zestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy magisterski (II stopnia) iconZestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy magisterski (II stopnia)

Zestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy magisterski (II stopnia) iconZestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy inżynierski (I stopnia)

Zestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy magisterski (II stopnia) iconZestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy inżynierski (I stopnia)

Zestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy magisterski (II stopnia) iconZestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy inżynierski (I stopnia)

Zestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy magisterski (II stopnia) iconEkonomia Zestaw pytań na egzamin dyplomowy magisterski na kierunku ekonomia

Zestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy magisterski (II stopnia) iconStudia II stopnia zestaw pytań egzaminacyjnych 2011/2012

Zestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy magisterski (II stopnia) iconStudia II stopnia zestaw pytań egzaminacyjnych 2011/2012

Zestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy magisterski (II stopnia) iconStudia II stopnia zestaw pytań egzaminacyjnych 2011/2012

Zestaw pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy magisterski (II stopnia) iconStudia II stopnia zestaw pytań egzaminacyjnych 2011/2012

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja