Struktury I funkcjonowania struktur organizmu od komórek I tkanek do narządów I układów. Poznaje procesy regulacyjne, zjawiska homeostazy I dziedziczenia. W obszarze nauk behawioralnych I społecznych obserwuje uwarunkowania społeczne, modele zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną I społeczeń icon

Struktury I funkcjonowania struktur organizmu od komórek I tkanek do narządów I układów. Poznaje procesy regulacyjne, zjawiska homeostazy I dziedziczenia. W obszarze nauk behawioralnych I społecznych obserwuje uwarunkowania społeczne, modele zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną I społeczeń
Pobierz 5.07 Mb.
NazwaStruktury I funkcjonowania struktur organizmu od komórek I tkanek do narządów I układów. Poznaje procesy regulacyjne, zjawiska homeostazy I dziedziczenia. W obszarze nauk behawioralnych I społecznych obserwuje uwarunkowania społeczne, modele zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną I społeczeń
strona21/44
Data konwersji17.10.2012
Rozmiar5.07 Mb.
TypDokumentacja
źródło
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   44
^ SYLABUS na rok akademicki 2010/2011

Nazwa przedmiotu

Promocja zdrowia

Kod przedmiotu

4-pz

Typ przedmiotu

inne wymagania standarów kształcenia

Rok, semestr studiów

^ ROK: IV SEMESTR: VII

Formy prowadzenia przedmiotu

WYKłAD:0h SEMINARIA: 20h ĆWICZENIA: 0h

Forma zaliczenia

zaliczenie

Liczba punktów ECTS

1

Język wykładowy

polski

Jednostka prowadząca zajęcia

Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości, Katedry Patofizjologii

Wykładowca

dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

dr n. med. Piotr Kocełak

lek. Piotr Dąbrowski

lek. Tomasz Wikarek

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych definicji dotyczących promocji zdrowia i zdrowia publicznego

Metody dydaktyczne

pogadanka, metody aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna związana z pogadanką, metody eksponujące: filmy, metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, symulacja.

Cele przedmiotu

Zrozumienie znaczenia promocji zdrowia rozumianej jako idea, nauka i sztuka umacniania zdrowia społeczności przy pomocy i uczestnictwie samych zainteresowanych w zdrowiu publicznym i roli lekarza w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Treści merytoryczne przedmiotu

Strategia działania w zakresie promocji zdrowia

Społeczny model promocji zdrowia (polityka zdrowotna państwa)
^

Medyczne podejście do promocji zdrowia


Etapy tworzenia programów

Pozyskiwanie środków finansowych

Etapy realizacji programów

Przykłady realizowanych programów

Promocja zdrowia w wieku podeszłym

Żywienie człowiaka a promocja zdrowia

Edukacja zdrowotna

Metody oceny

Zaliczenie pisemne

Literatura obowiązkowa

1.Cianciara D. Zarys współczesnej promocji zdrowia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010

2.Gawęcki J., Roszkowski W. Żywienie człowieka a zdrowie

publiczne” Wydawnictwo Naukowe PWN 2009

3. Karski JB. „Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie” CeDeWu 2009

4. Krajewski-Siuda K., Olszanecka-Glinianowicz M.KaczmaK. „Samorządowa promocja zdrowia” ŚAM 2006


Literatura uzupełniająca

1. Barić L., Osińska H. „Działalność i odpowiedzialność w oświacie zdrowotnej i promocji zdrowia. Podręcznik dla studentów i praktyków” PTOZ 2009

2. Blaxter M. „Zdrowie” Sic! 2009

3. Karski JB. „Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy” PWN 2007

4. Syrek E., Borzucka-Sitkiewicz K. „Edukacja zdrowotna” WAiP 2009


^ SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU

SEMINARIA

Lp

Temat zajęć seminaryjnych

Liczba godzin dydaktycznych

Sposób realizacji

1

Charakterystyka współczesnej promocji zdrowia

3

Prezentacja multimedialna,

dyskusja

2

Miejsce promocji zdrowia w systemie zdrowotnym

2

jak wyżej

3

Rola samorządu i społeczności lokalnej w promocji zdrowia

2

jak wyżej

4

Promocja zdrowia oparta na faktach

1

jak wyżej

5

Programy promocji zdrowia – planowanie, realizacja, ewaluacja, ocena jakości

2

jak wyżej

6

Edukacja zdrowotna

1

jak wyżej

7

Promocja zdrowia w populacji osób w wieku podeszłym

3

jak wyżej

8

Promocja zdrowia i profilaktyka – dwie ważne strategie wpływające na modyfikowalne czynniki ryzyka

1

jak wyżej

9

Żywienie człowieka a promocja zdrowia

5

Prezentacja multimedialna,

Dyskusja, zbieranie wywiadu żywieniowego, ocena energetyczności i składu różnych diet
^ SYLABUS na rok akademicki 2010/2011

Nazwa przedmiotu

Psychiatria I

Kod przedmiotu

4-pa

Typ przedmiotu

treści kierunkowe

Rok, semestr studiów

^ ROK: IV SEMESTR: VII

Formy prowadzenia przedmiotu

WYKŁAD:0h SEMINARIA: 15h ĆWICZENIA: 20h

Forma zaliczenia

zaliczenie

Liczba punktów ECTS

1

Język wykładowy

Polski

Jednostka prowadząca zajęcia

Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii SUM

Wykładowca

Prof. dr hab. n. med. Irena Krupka – Matuszczyk – Kierownik Kliniki oraz Kierownik ćwiczeń

Wymagania wstępne

brak

Metody dydaktyczne

Prezentacje multimedialne. Prezentacje i badanie pacjenta. Przekaz ustny. Plakaty i postery.

Cele przedmiotu

Student powinien umieć prawidłowo przeprowadzić badanie psychiatryczne, znać zagadnienia prawne i etyczne w psychiatrii, ocenić bezpieczeństwo stosowanego leczenia, znać tematykę zespołów psychopatologicznych i zaburzeń psychofizjologicznych.

Treści merytoryczne przedmiotu

Badanie psychiatryczne. Przedstawienie obowiązujących ustaw koniecznych dla prawidłowego postępowania wobec pacjenta i ochraniające działania personelu leczącego. Syndromologia; Omówienie poszczególnych zespołów psychopatologiczncyh. Zaburzenia psychofizjologiczne; Związki chorób somatycznych i zaburzeń afektywnych; Udział w wizycie lekarskiej i zebraniu społeczności oddziału; Zajęcia z muzykoterapii i artetarapii w ramach grupy studentów.

Metody oceny

Zaliczenie z psychopatologii

Literatura obowiązkowa

„ Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej” Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy pod redakcja Prof. Ireny Krupki – Matuszczyk; „Psychiatria” Podręcznik dla studentów medycyny pod redakcją prof. Marka Jaremy, prof. Jolanty Rabe – Jabłońskiej.

Literatura uzupełniająca

„Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa” pod redakcją Prof. Ireny Krupki – Matuszczyk, dr n. med. Macieja Matuszczyka

^ SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU

SEMINARIA

Lp

Temat zajęć seminaryjnych

Liczba godzin dydaktycznych

Sposób realizacjiPojęcie zdrowia psychicznego i choroby psychicznej
( z uwzględnieniem wpływu czynników kulturowych). Klasyfikacja psychiatryczna; Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

2

Prezentacje i omówienie

2.

Psychopatologia.

1

Prezentacje objawów i prezentacje przypadków

3.

Symptomatologia.

1

Prezentacje objawów i prezentacje przypadków

4.

Syndromologia.

1

Omówienie zespołów

5.

Konsultacje z Kierownikiem Kliniki.

3

Omówienie trudnych spraw dla studentów

6.

Psychologiczne mechanizmy zachowania człowieka.

2

Prezentacja sposobów zachowania się.

7.

Zespoły z zaburzeniami świadomości.

1

Omówienie objawów z dyskusją

8.

Zaburzenia reaktywne.

1

Omówienie objawów z dyskusją

9.

Zaburzenia somatyzacyjne.

1

Prezentacja multimedialna

10.

Zaliczenie z psychopatologii.

2

Test zaliczeniowy Omówienie wyników

ĆWICZENIA

Lp

Temat ćwiczeń

Liczba godzin dydaktycznych

Sposób realizacji

1.

Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego

1

Omówienie wg przypa- dków art. Ustaw

2.

Symptomatologia

1

Badanie chorych

3.

Syndromologia

1

Badanie chorych

4.

Muzykoterapia

1

Udział czynny studentów w zajęciach z pacjentami

5.

Wybrane zagadnienia z psychologii lekarskiej (relacja lekarz – pacjent: wpływ kontaktu z lekarzem na stan emocjonalny pacjenta i jatrogenia ).

2

Ćwiczenia umiejętności kontaktu.

6.

Lęk i zaburzenia psychosomatyczne

3

Badanie chorych z omówieniem

7.

Arteterapia

1

Zajęcia plastyczne i ich interpretacja

8.

Plan badania psychiatrycznego; Psychiatryczna historia choroby.

2

Ćwiczenia badania chorych z umiejętnością prowadzenia dokumentacji medycznej

9.

Zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, Demonstracja badania, badanie samodzielne.

2

Prezentacja i badanie chorych

10.

Światłolecznictwo. Zaburzenia odżywiania. Bóle głowy. Zaburzenia snu.

2

Pobyt w pracowni Światłoterapii. Prezentacja chorych zgodnie z określonymi zaburzeniami

11

Zaburzenia psychofizjologiczne.

1

Demonstracja badania.

12.

JCD 10 Kryteria diagnostyczne.

2

Analiza poszczególnych Kategorii

13.

Demonstracja badania.

1

Przydział chorych do samodzielne-go prowadzenia historii choroby
^ SYLABUS na rok akademicki 2010/2011

Nazwa przedmiotu

Radiologia

Kod przedmiotu

4-ra

Typ przedmiotu

treści kierunkowe

Rok, semestr studiów

^ ROK: IV SEMESTR: VII , VIII

Formy prowadzenia przedmiotu

WYKłAD:15h SEMINARIA: 5h ĆWICZENIA: 20h

Forma zaliczenia

zaliczenie

Liczba punktów ECTS

4

Język wykładowy

polski

Jednostka prowadząca zajęcia

Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej

Wykładowca

dr hab.Jan Baron, dr hab. Joanna Pilch-Kowalczyk

Wymagania wstępne

Znajomość w zakresie podstawowym:

 • Fizycznych podstaw metod obrazowania (RTG, USG, TK, MR)

 • ochrony radiologicznej, radiobiologii,

Metody dydaktyczne

Teoretyczne: wykłady,

Praktyczne: dyskusja na temat poszczególnych metod diagnostycznych oraz wskazań i przeciwwskazań do nich, a także sposobów skutecznego przygotowania pacjentów do badań, sporządzanie przykładowych skierowań na różne badania diagnostyczne z uwzględnieniem danych klinicznych, ocena zdjęć uwzględniająca teoretyczne wiadomości uzyskane w trakcie wykładów i seminariów.

Cele przedmiotu

Zdobycie umiejętności w zakresie:

- anatomii radiologicznej.

- sporządzania skierowań na badanie diagnostyczne

- poznanie rodzajów metod obrazowania oraz wskazań i przeciwwskazań do nich,

- prawidłowego przygotowania i kierowania chorych do badań obrazowych,

- rozpoznawania powikłań po poszczególnych badaniach,

- podstaw prawnych diagnostyki z zastosowaniem promieniowania jonizującego wraz z ochroną radiologiczną,

Treści merytoryczne przedmiotu

 • Promieniowanie RTG, powstawanie obrazu RTG.

 • Ultrasonografia – podstawy metody.

 • Ochrona radiologiczna, prawo atomowe.

 • Tomografia komputerowa,

 • Rezonans magnetyczny,

 • Środki kontrastowe.

 • Ultrasonografia jamy brzusznej – możliwości diagnostyczne w najważniejszych jednostkach chorobowych.

 • Przewód pokarmowy – wskazania i przeciwwskazania do badań obrazowych, przygotowanie pacjentów do poszczególnych badań

Studenci zapoznają się z technikami badań radiologicznych, ich wykorzystaniem w algorytmie diagnostycznym. Poznają również elementy radiobiologii i ochrony radiologicznej oraz organizację pracowni diagnostyki obrazowej

W ramach ćwiczeń zapoznają się z metodyką USG i radiologii klasycznej a także z obrazami wszystkich badań diagnostyki obrazowej stosowanych dla oceny przewodu pokarmowego.

Zarówno zajęcia seminaryjne jak i ćwiczenia dotyczą: wątroby, dróg żółciowych, trzustki, śledziony,nerek i dróg moczowych oraz przestrzeni zaotrzewnowej.

W tracie seminariów studenci poznają metody diagnostyczne dla oceny wyżej wymienionych narządów, poznają wskazania do badań jak i możliwości wystąpienia powikłań.

W trakcie ćwiczeń mają możliwość bezpośredniej oceny obrazów badań diagnostycznych wątroby, dróg żółciowych, trzustki, śledziony,

Nerek, dróg moczowych i przestrzeni zaotrzewnowej.

Metody oceny

Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń:

 • obecność,

 • aktywność,

 • stopień przygotowania.

Literatura obowiązkowa

1. Radiologia” pod redakcją B. Pruszyńskiego, wydanie II, PZWL, Warszawa 2003 i 2011 (dodruk)

2. „Atlas anatomii radiologicznej”, L.Wicke, Elsevier 2009

3. „Anatomia radiologiczna RTG, TK, MR, USG, SC” B. Daniel, B. Pruszyński

4. „Diagnostyka ultrasonograficzna” P.E.S. Palmer

5. „Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej” pod red. J. Barona, J. Pilch-Kowalczyk

6. „Metody obrazowania radiologicznego” S. Chapman, R. Nakielny, Medycyna Praktyczna 2006.

Literatura uzupełniająca

1.„Anatomia ultrasonograficzna” (kolorowy atlas) B. Block.

2.„Radiologia jamy brzusznej - łatwe sposoby interpretacji” J.D. Begg, Czelej, Lublin 2006.

^ SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI PROGRAMU

WYKŁADY

Lp

Temat wykładu

Liczba godzin dydaktycznych

1.

Klatka piersiowa – stany nagłe płuc i naczyń

2 godz.

2.

MR serca i dużych naczyń. Angio TK tętnic wieńcowych

2 godz.

3.

Zmiany śródmiąższowe płuc. Metody obrazowania dróg żółciowych.

2 godz.

4.

Przewlekłe i ostre zapalenie trzustki – diagnostyka radiologiczna.

2 godz.

5.

Diagnostyka zmian ogniskowych wątroby.

2 godz.

6.

Diagnostyka patologii gruczołu piersiowego. Koloskopia wirtualna.

2 godz.

7.

Diagnostyka urazu śledziony i patologii jelita cienkiego

3 godz.

SEMINARIA

Lp

Temat zajęć seminaryjnych

Liczba godzin dydaktycznych

Sposób realizacji

1.

Radiodiagonostyka i ultrasonografia. Podstawy metodyki. Ochrona pacjentów i personelu medycznego przed szkodliwym promieniowaniem rentgenowskim.

1 godz.

prezentacja

2.

Tomografia komputerowa. Rezonans Magnetyczny. Środki kontrastowe.

1 godz.

jak wyżej.

3.

Rola badań obrazowych w diagnostyce przewodu pokarmowego.

1 godz.

jak wyżej.

4.

Diagnostyka obrazowa trzustki, wątroby, dróg żółciowych i śledziony.

1 godz.

jak wyżej.

5.

Układ moczowy i moczowo-płciowy.

1 godz.

jak wyżej.

ĆWICZENIA

Lp

Temat ćwiczeń

Liczba godzin dydaktycznych

Sposób realizacji

1.

Diagnostyka obrazowa przewodu pokarmowego.

10 godz

ocena zdjęć

2.

Diagnostyka obrazowa trzustki, wątroby, dróg żółciowych i śledziony. Ultrasonografia jamy brzusznej.

5 godz

jak wyżej.

3.

Diagnostyka obrazowa układu moczowo-płciowego.

5 godz

jak wyżej.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   44

Powiązany:

Struktury I funkcjonowania struktur organizmu od komórek I tkanek do narządów I układów. Poznaje procesy regulacyjne, zjawiska homeostazy I dziedziczenia. W obszarze nauk behawioralnych I społecznych obserwuje uwarunkowania społeczne, modele zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną I społeczeń icon1, Zjawiska I procesy społeczne; przedmiot socjologicznego opisu I teoretycznej interpretacji; zadania I funkcje socjologii

Struktury I funkcjonowania struktur organizmu od komórek I tkanek do narządów I układów. Poznaje procesy regulacyjne, zjawiska homeostazy I dziedziczenia. W obszarze nauk behawioralnych I społecznych obserwuje uwarunkowania społeczne, modele zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną I społeczeń iconPakiet 13 – Homogenizator aparat do homogenizacji komórek I tkanek roślinnych oraz zwierzęcych dla zbicr- laboratorium Kontroli gmo

Struktury I funkcjonowania struktur organizmu od komórek I tkanek do narządów I układów. Poznaje procesy regulacyjne, zjawiska homeostazy I dziedziczenia. W obszarze nauk behawioralnych I społecznych obserwuje uwarunkowania społeczne, modele zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną I społeczeń iconMiędzynarodowa konferencja nt międzyludzkich relacji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Struktury I funkcjonowania struktur organizmu od komórek I tkanek do narządów I układów. Poznaje procesy regulacyjne, zjawiska homeostazy I dziedziczenia. W obszarze nauk behawioralnych I społecznych obserwuje uwarunkowania społeczne, modele zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną I społeczeń iconTypy tkanek ssaków I współdziałanie komórek w tkankach

Struktury I funkcjonowania struktur organizmu od komórek I tkanek do narządów I układów. Poznaje procesy regulacyjne, zjawiska homeostazy I dziedziczenia. W obszarze nauk behawioralnych I społecznych obserwuje uwarunkowania społeczne, modele zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną I społeczeń iconStyl życia to zespół codziennych zachowań jednostek lub zbiorowości społecznych, zachowań specyficznych ze względu na treść i konfigurację. Na całość, jaką

Struktury I funkcjonowania struktur organizmu od komórek I tkanek do narządów I układów. Poznaje procesy regulacyjne, zjawiska homeostazy I dziedziczenia. W obszarze nauk behawioralnych I społecznych obserwuje uwarunkowania społeczne, modele zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną I społeczeń iconModuł I – Receptura. Farmakologia ogólna. Obwodowy układ nerwowy. Leki wpływające na procesy regulacyjne

Struktury I funkcjonowania struktur organizmu od komórek I tkanek do narządów I układów. Poznaje procesy regulacyjne, zjawiska homeostazy I dziedziczenia. W obszarze nauk behawioralnych I społecznych obserwuje uwarunkowania społeczne, modele zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną I społeczeń iconO wydanie zgody na wykorzystanie tkanek lub narządów zwierzęcych w badaniach naukowych, testach lub dydaktyce

Struktury I funkcjonowania struktur organizmu od komórek I tkanek do narządów I układów. Poznaje procesy regulacyjne, zjawiska homeostazy I dziedziczenia. W obszarze nauk behawioralnych I społecznych obserwuje uwarunkowania społeczne, modele zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną I społeczeń iconO wydanie zgody na wykorzystanie tkanek lub narządów zwierzęcych w badaniach naukowych, testach lub dydaktyce

Struktury I funkcjonowania struktur organizmu od komórek I tkanek do narządów I układów. Poznaje procesy regulacyjne, zjawiska homeostazy I dziedziczenia. W obszarze nauk behawioralnych I społecznych obserwuje uwarunkowania społeczne, modele zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną I społeczeń iconProgramu Maple praca z interfejsem, struktury danych, biblioteki, funkcje użytkownika, wykresy, rozwiązywanie równań i układów równań algebraicznych oraz różniczkowych zwyczajnych

Struktury I funkcjonowania struktur organizmu od komórek I tkanek do narządów I układów. Poznaje procesy regulacyjne, zjawiska homeostazy I dziedziczenia. W obszarze nauk behawioralnych I społecznych obserwuje uwarunkowania społeczne, modele zachowań indywidualnych oraz relacji z rodziną I społeczeń iconProcesy regionalizacji a zjawiska globalizacji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja