Instrukcja narażenia na działanie substancji, preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym icon

Instrukcja narażenia na działanie substancji, preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
Pobierz 87.96 Kb.
NazwaInstrukcja narażenia na działanie substancji, preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
Data konwersji04.03.2013
Rozmiar87.96 Kb.
TypDokumentacja
źródło


Instrukcja narażenia na działanie substancji, preparatów

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.


Na podstawie art. 222 Kodeksu pracy, art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771) z późniejszymi zmianami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2005 roku:

§1

W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, pracodawca zastępuje te substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosuje inne dostępne środki ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

§2

Pracownicy zatrudnieni w warunkach narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zobowiązani są do przestrzegania instrukcji „Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu substancji preparatów, czynników o działaniu rakotwórczym i mutagennym” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w których pracownicy wykonują prace w kontakcie z substancjami, preparatami i czynnikami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zobowiązane są do prowadzenia wykazu i rejestru wszystkich prac z opisem stanowisk pracy oraz do prowadzenia rejestru pracowników i rejestru stosowanych substancji, preparatów, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym z podaniem rodzaju substancji, rodzaju kontaktu i wielkości oraz czasu narażenia – załącznik nr 2.

§4

Informacje dotyczące narażenia pracowników na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych, jednostka organizacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przekazuje do Inspektoratu BHP, w terminie do 31 grudnia każdego roku, na druku stanowiącym załącznik nr 3.

§5

W przypadku stosowania substancji, preparatów, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym należy:

  • informować pracowników o ryzyku zawodowym i skutkach zdrowotnych pracy w narażeniu na działanie substancji, preparatów, czynników rakotwórczych lub mutagennych,

  • przeprowadzać badania profilaktyczne pracowników i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, informować pracowników o wymaganiach higienicznych, które powinny być spełnione w celu ograniczenia narażenia oraz o konieczności używania środków ochrony indywidualnej,

  • przeprowadzać pomiary tych czynników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

  • zapewnić udział pracowników w projektowaniu i realizacji działań zapobiegających narażeniu na działanie substancje, preparaty, czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

 


Załącznik nr 1

Instrukcja „Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu substancji preparatów, czynników o działaniu rakotwórczym i mutagennym”


Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu substancji preparatów i czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Należy ograniczać liczbę i czas pracy pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów i czynników rakotwórczych lub mutagennych.

Należy informować o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną w narażeniu na działanie substancji, preparatów i czynników rakotwórczych lub mutagennych.

Prace z substancjami, czynnikami i preparatami rakotwórczymi lub mutagennymi należy wykonywać wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami charakterystyk stosowanych substancji, preparatów i czynników rakotwórczych lub mutagennych.

Należy zapoznać się z instrukcjami bezpiecznej i higienicznej pracy, instrukcjami stanowiskowymi oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy.

Należy prawidłowo oznakować pojemniki z substancjami, preparatami i czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi oraz pomieszczenia, w których te substancje są stosowane lub przechowywane.

Należy stosować środki ochrony zbiorowej oraz odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej.

Należy zapewnić bezpieczne gromadzenie i przechowywanie odpadów rakotwórczych i mutagennych.

Utylizacja odpadów powinna odbywać się zgodnie z zasadami przyjętymi w danej jednostce.

W przypadku możliwości narażenia drogą inhalacyjną konieczne jest przeprowadzanie badań i pomiarów stężeń substancji rakotwórczych lub mutagennych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zakazuje się spożywania posiłków i napojów oraz palenia tytoniu na stanowisku pracy.

Należy sporządzić instrukcję postępowania na wypadek awarii.

Uwaga!

Pracownicy wykonujący pracę w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych powinni być poinformowani o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy. Ponadto znać zasady i przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczyć w szkoleniu bhp oraz posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.


Ogólne zasady postępowania w razie awarii

O awarii niezwłocznie powiadomić pracowników oraz bezpośredniego przełożonego.

Podjąć czynności ograniczające rozprzestrzenianie się zagrożeń i ewentualnych skażeń.

Usunąć ze strefy zagrożonej wszystkich pracowników, z wyjątkiem pracowników niezbędnych do przeprowadzenia działań ochronnych i zabezpieczających.

Zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Ograniczyć do minimum czas przebywania każdego pracownika w strefie zagrożenia oraz uniemożliwić przebywanie w tej strefie pracownikom nie wyposażonym w środki ochrony indywidualnej.

Zorganizować pierwszą pomoc osobom poszkodowanym.

Uwaga :

Kierownicy jednostek organizacyjnych stosujących substancje, preparaty i czynniki rakotwórcze lub mutagenne, wprowadzą szczegółowe instrukcje postępowania na wypadek


^ Ogólne zasady bezpiecznej pracy w warunkach narażenia na działanie biologicznych czynników rakotwórczych

Należy unikać stosowania szkodliwego czynnika biologicznego, jeżeli rodzaj prowadzonej działalności na to pozwala, poprzez jego zastąpienie innym czynnikiem biologicznym, który zgodnie z warunkami używania nie jest niebezpieczny lub jest mniej niebezpieczny dla zdrowia pracowników.

Ograniczać liczbę pracowników narażonych lub potencjalnie narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego.

Projektować proces pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie uwalniania się szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy.

Zapewnić środki ochrony zbiorowej lub środki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju i poziomu narażenia.

Zapewnić środki hermetyczności w celu zapobiegania i redukcji przypadkowego przeniesienia lub uwolnienia szkodliwych czynników biologicznych.

Stosować znaki ostrzegawcze dla czynników biologicznych.

Sporządzić plan postępowania na wypadek awarii.

Należy bezpiecznie zbierać, przechowywać oraz usuwać odpady w odpowiednich, bezpiecznych i oznakowanych pojemnikach.

Stosować procedury bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.


Załącznik nr 2Rejestr pracowników i wykaz prac w narażeniu na działanie substancji,

preparatów, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.


Załącznik nr 3Lp.


Imię i nazwisko pracownika pracującego

w narażeniu

Wykaz prac z czynnikami rakotwórczymi

i mutagennymiUzasadnienie konieczności stosowania


Opis stanowisk pracy, na których występuje narażenie

^ Rodzaj substancji, preparatów i czynników

powodujących narażenie, rodzaj kontaktu,

wielkość narażenia i czas jego trwania

Rodzaje podjętych środków i działań ograniczających poziom narażenia

1.2.3.

^ INFORMACJA O SUBSTANCJACH, PREPARATACH,

CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM


A. DANE IDENTYFIKACYJNE


1. Nazwa pracodawcy:

  ............................................................

2. NIP: ...................................

3. Adres (numer kodu pocztowego, miejscowość, ulica): .........

  Województwo: .................       Gmina: ................

  Telefon: .....................       Fax: ..................

4. Dział Gospodarki wg PKD: ...................................


B. SUBSTANCJE, PREPARATY, CZYNNIKI O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB UTAGENNYM STOSOWANE LUB UWALNIANE W RÓŻNYCH PROCESACH

WYSTĘPUJĄCE NA STANOWISKACH PRACY

^

I. Chemiczne substancje rakotwórcze lub mutagenne kat. 1 lub  kat. 2


 

Lp.


Nazwa substancji lub preparatu


^ Liczba osób narażonych

kobiety

mężczyźni

1

2

3

4

 

 

 

 

^ II. Promieniowanie jonizujące

 

Lp.


Rodzaj promieniowania


^ Liczba osób narażonych

kobiety

mężczyźni

1

2

3

4

^ III. Biologiczne czynniki rakotwórcze

 

Lp.


Nazwa czynnika


^ Liczba osób narażonych

kobiety

mężczyźni

1

2

3

4

 

 

 

 

^ IV. Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania

substancji, preparatów lub czynników o działaniu rakotwórczym

lub mutagennym.

 

Lp.


Nazwa procesu produkcyjnego


^ Liczba osób i narażonych

kobiety

mężczyźni

1

2

3

4

 

 

 

 

Uzasadnienie konieczności stosowania substancji, preparatów lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym:

 

 

 

 


^ C. INFORMACJE O STANOWISKACH PRACY


Wykaz stanowisk pracy, na których występuje narażenie na substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym:

  1. .......................... 2. ..........................

  3. .......................... 4. ..........................

  5. .......................... 6. ..........................


Wykaz stanowisk pracy, na których występuje narażenie na substancje, preparaty lub czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w wyniku procesów technologicznych lub wykonywanych prac:

  1. .......................... 2. ..........................

  3. .......................... 4. ..........................

  5. .......................... 6. ..........................

Dla każdego stanowiska pracy należy wypełnić część szczegółową


^ D. ŚRODKI PROFILAKTYCZNE


1. Czy pracodawca zorganizował system informacyjny służący  informowaniu pracowników o zagrożeniach ich zdrowia i  bezpieczeństwa w wyniku narażenia na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o  działaniu rakotwórczym lub mutagennym odpowiednio do  sytuacji, czy narażenie to wystąpiło, występuje w bieżącej działalności lub może wystąpić:

              [ ] tak                 [ ] nie

  informacja o zagrożeniach przekazywana jest w formie:

[ ] instrukcji ustnej [ ] instrukcji pisemnej [ ] materiałów  szkoleniowych                                          

2. Czy stosowano niżej podane środki profilaktyczne?

  - ograniczenie liczby pracowników mających kontakt z    substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami    technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym do najmniejszej możliwej liczby

          [ ] tak                     [ ] nie


  - stosowanie zabezpieczeń i środków technicznych dla zapobieżenia lub ograniczenia do minimum przedostawania się substancji, preparatów lub czynników o działaniu    rakotwórczym lub mutagennym do środowiska pracy

          [ ] tak                     [ ] nie


  - odprowadzanie substancji, preparatów lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym do układów  neutralizujących bezpośrednio z miejsc ich powstawania

          [ ] tak                     [ ] nie


  - stosowanie miejscowej lub ogólnej wentylacji

          [ ] tak                     [ ] nie


  - stosowanie stałej kontroli stężeń lub natężeń  umożliwiających wczesne wykrycie wzrostu poziomu narażenia  w następstwie nieprzewidzianych zdarzeń i awarii

          [ ] tak                     [ ] nie


  - stosowanie środków ochrony indywidualnej

          [ ] tak                     [ ] nie


  - wyznaczenie obszarów zagrożenia i zaopatrzenie ich w znaki ostrzegawcze i informacyjne, dotyczące bezpieczeństwa  pracy

          [ ] tak                     [ ] nie


  - sporządzenie instrukcji postępowania na wypadek awarii lub  innych zakłóceń procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

          [ ] tak                     [ ] nie


  - zapewnienie bezpiecznego gromadzenia, przetrzymywania i niszczenia odpadów zawierających substancje, preparaty lub  czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

          [ ] tak                     [ ] nie

  - zmniejszenie ilości substancji, preparatów lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stosowanych w  procesach produkcyjnych

          [ ] tak                     [ ] nie


  - wprowadzenie biologicznego monitorowania narażenia

          [ ] tak                     [ ] nie


  - przeprowadzenie lekarskich badań profilaktycznych  pracowników

          [ ] tak                     [ ] nie


  - oszacowanie wielkości ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na substancje, preparaty, czynniki lub procesy   technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

          [ ] tak                     [ ] nie


    -  jeśli oszacowano, należy podać wielkość tego ryzyka  dla każdego czynnika


    - nazwa substancji, preparatu lub czynnika:

      ...........................................


    - wielkość ryzyka: [ ] małe    [ ] średnie    [ ] duże


^ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA


A. DANE CHARAKTERYZUJĄCE STANOWISKO PRACY

 

Nazwa stanowiska pracy:                         ............

  Liczba stanowisk pracy danego typu:             ............

  Lokalizacja stanowiska w zakładzie pracy:   ........................................................................

  Rodzaj produkcji, usług lub innej działalności: .......................................................................

  Liczba osób narażonych na wszystkich zmianach roboczych na  stanowisku pracy

  mężczyzn .............

  kobiet ............... , w tym kobiet w wieku do 45 lat ......

 

Substancje, preparaty lub czynniki o działaniu rakotwórczym  lub mutagennym występujące na stanowiskach pracy; przy  procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym podać nazwy zidentyfikowanych substancji lub  czynników

     1. .............. 2. ................

     3. .............. 4. ................

     5. .............. 6. ................

Dla każdej substancji chemicznej lub preparatu o działaniu  rakotwórczym lub mutagennym należy wypełnić charakterystykę  według wzoru B.

 

W przypadku narażenia na promieniowanie jonizujące należy  wypełnić charakterystykę według wzoru C.

 

W przypadku narażenia na czynniki biologiczne wykazujące  działanie rakotwórcze należy wypełnić charakterystykę według  wzoru D.


   ^ B. CHARAKTERYSTYKA NARAŻENIA NA SUBSTANCJE LUB PREPARATY

           O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM


Nazwa substancji lub preparatu o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (w przypadku preparatów należy podać nazwy substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym zawartych w tym preparacie) ...................................


^ Ocena narażenia

1) rodzaj narażenia:

    inhalacyjne [ ]    kontakt ze skórą [ ]


2) średni czas narażenia       ......... godz./zmianę roboczą

                                ......... dni/rok

 

3) czy przeprowadzono pomiary stężeń w powietrzu

        [ ] tak        [ ] nie


4) rodzaj metody analitycznej     .................

    - nr Polskiej Normy            .................

    - źródło metody, jeżeli stosuje się metodę nie objętą

      Polską Normą ............................


5) poziom narażenia na substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym:

  • najniższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem  8-godzinnego narażenia ....... mg/m3, granice przedziału ufności ......................

  • najwyższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem 8-godzinnego narażenia .... mg/m3,   granice przedziału ufności .......................

 6) poziom narażenia na azbest, inne naturalne włókna  mineralne, sztuczne włókna mineralne (MMMF), pyły drewna    twardego.

  • najniższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem 8-godzinnego narażenia .......... mg/m3 i .......... włókien/cm3, granice przedziału ufności od ..... mg/m3  do ..... mg/m3

        od ..... włókien/cm3   do ..... włókien/cm3

  • najwyższe stwierdzone średnie stężenie ważone czasem 8-godzinnego narażenia .......... mg/m3 i ..........    włókien/cm3, granice przedziału ufności od ..... mg/m3   do ..... mg/m3,  od ..... włókien/cm3   do ..... włókien/cm3

 7) ilość substancji (preparatu) o działaniu rakotwórczym lub mutagennym ....... kg/rok zużywanej/ego w procesie  technologicznym lub przy innych pracach o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

W przypadku trudności w precyzyjnym ustaleniu ilości  substancji (preparatu) należy podać wartość szacunkową.

 


^ C. CHARAKTERYSTYKA NARAŻENIA NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE

      WYKAZUJĄCE DZIAŁANIE RAKOTWÓRCZE

Nazwa biologicznego czynnika rakotwórczego

...............................................................

Ocena narażenia

 1) rodzaj narażenia

    inhalacyjne [ ] kontakt ze skórą [ ] inne (opisać)........

    ..........................................................

 2) średni czas narażenia      .......... godz./zmianę roboczą,  .......... dni/rok

 3) czy przeprowadzono pomiary stężeń w powietrzu

      [ ] tak           [ ] nie

      jeśli przeprowadzono pomiary, należy wpisać wyniki:

      ........................................................

      ........................................................     

........................................................


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Instrukcja narażenia na działanie substancji, preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym iconRejestr pracowników I wykaz prac w narażeniu na działanie substancji, preparatów, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Instrukcja narażenia na działanie substancji, preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym iconZAŁĄcznik nr 1 Wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Instrukcja narażenia na działanie substancji, preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym iconInstrukcja wypełniania druku Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Instrukcja narażenia na działanie substancji, preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym iconInformacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Instrukcja narażenia na działanie substancji, preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym iconInstrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu substancji I preparatów niebezpiecznych

Instrukcja narażenia na działanie substancji, preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym iconInstrukcja postępowania w przypadku uwolnienia substancji

Instrukcja narażenia na działanie substancji, preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym iconNazwa substancji lub preparatu

Instrukcja narażenia na działanie substancji, preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym iconPigułki gwałtu. Przeprowadzano również quizy dotyczące wiedzy o wirusie hiv I działaniu najbardziej popularnych substancji psychoaktywnych. Atrakcyjną nagrodą za poprawne wypełnienie quizu (dopuszczalny był jeden błąd), były muffinki upieczone przez jedną z organizatorek projektu

Instrukcja narażenia na działanie substancji, preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym iconInstrukcja do sprawozdania z trzech lub pięciu lat studióW (przed obroną pracy licencjackij lub magisterskiej)

Instrukcja narażenia na działanie substancji, preparatów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym iconWykaz jednostek medycyny pracy z terenu województwa wielkopolskiego prowadzących badania kandydatów na studia doktoranckie, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja