Historia myśli pedagogicznej icon

Historia myśli pedagogicznej
Pobierz 24.83 Kb.
NazwaHistoria myśli pedagogicznej
Data konwersji27.12.2012
Rozmiar24.83 Kb.
TypDokumentacja
źródło

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU


Nazwa przedmiotu

Historia myśli pedagogicznej

Opisywana forma zajęć

konwersatoria

Liczba godzin dydaktycznych

30

 

Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzącego dana formę zajęć

Dr Monika Nawrot-Borowska

Szczegółowa tematyka zajęć

Wybrane zagadnienia od okresu Renesansu do początków wieku XX

Odrodzenie – pierwiastki humanistyczne w refleksji i praktyce wychowawczej, nowe idee i prądy pedagogiczne (Odrodzenie i humanizm renesansowy, Reformacja; Refleksje wychowawcze Erazma z Rotterdamu; Poglądy na wychowanie L. Vivesa, T. Morusa, M. Montagina; Szkoły- symbole nowych idei wychowawczych- Szkoła Braci Wspólnego Życia, Szkoła Radości Vittorino da Feltre; Gimnazjum humanistyczne J. Struma, Jezuici i kolegia jezuickie)

Polska pedagogika i szkolnictwo w okresie Renesansu, główne idee wychowawcze humanistów polskich XVI i XVII wieku (Reprezentanci polskiej myśli pedagogicznej okresu Odrodzenia: A. F. Modrzewski, S. Marycki, E. Glinczer-Skrzetuski, S. Petrycy z Pilzna; Ideały wychowawcze zawarte w literaturze pięknej okresu Renesansu; Szkolnictwo różnowiercze i jezuickie w Polsce; Akademia Jana Zamoyskiego)


Rozwój europejskiej myśli wychowawczej w początkach czasów nowożytnych (Związek nowożytnej refleksji wychowawczej z rozwojem nauki, filozofii i metodologii-Franciszek Bacon; Kartezjusz; Jan Amos Komeński i jego poglądy na dydaktykę oraz nowa organizacja szkolnictwa; Wyraziciel nowych prądów i poglądów na wychowanie w okresie przewrotu burżuazyjnego w Anglii- John Locke; Idee pedagogiczne francuskich encyklopedystów; J.J. Rosseau i wychowanie naturalne)

Wpływ sytuacji politycznej kraju i filozofii oświecenia na szkolnictwo i myśl pedagogiczną w Polsce XVIII wieku. (Reformy szkolne Stanisława Konarskiego; Komisja Edukacji Narodowej)

Wpływ Rewolucji Francuskiej na europejskie szkolnictwo i myśl pedagogiczną XIX wieku. (Rewolucja Francuska i jej znaczenie dla zainteresowania sprawami oświaty, organizacją i programami nauczania; Projekt A.N. Condorceta)

Czołowi przedstawiciele XIX - wiecznej myśli pedagogicznej (J.H. Pestalozzi; ogródki dziecięce Froebla; Założenia pedagogiki filozoficznej J.F. Herbarta; Wychowanie pozytywistyczne H. Spencera)

Sytuacja szkolnictwa i kierunki myśli pedagogicznej na ziemiach polskich w okresie zaborów (Zjawisko germanizacji i rusyfikacji; Wybrani teoretycy nauczania i wychowania: B. Trentowski i „Chowanna’, E. Estkowski i „Szkoła Polska”, J.W. Dawid; Zasadnicze idee oświatowe pozytywistów warszawskich)

Nowe prądy i kierunki w pedagogice przełomu XIX i XX wieku – Ruch Nowego Wychowania (Reprezentanci dwóch różnych kierunków pedagogicznych: Ellen Key i Emil Durkheim; Szkoła aktywna Johna Deweya; Szkoła pracy J. Kerschensteinera; Pedagogika przedszkolna Marii Montessori)

Polska myśl pedagogiczna okresu dwudziestolecia międzywojennego (Wychowanie narodowe i jego teoretycy- Zarzecki, Balicki, Szczepanowski; Wybrani przedstawiciele myśli pedagogicznej dwudziestolecia międzywojennego i ich idee:J. Korczak, H. Rowie, H. Radlińska, F. Znaniecki, B. Nawroczyński, A. B. Dobrowolski)

Przemiany rodziny polskiej na przestrzeni XIX i w początkach XX wieku (Czynniki determinujące zmiany modelu rodziny analizowanego okresu; Specyfika wychowania dziecka w rodzinie; Nauczanie domowe jako forma edukacji młodego pokolenia).


^ Forma i warunki zaliczenia przedmiotu – wymagania i system oceniania

Zaliczenie w formie kolokwium pisemnego

Literatura podstawowa

Bartnicka K., Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001

Kot S., Historia wychowania, tom I i II, wyd.3, Warszawa 1996

Kurdybacha Ł., ^ Historia wychowania, tom I i II, Warszawa 1967

Litak S., Historia wychowania do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Kraków 2004

Kraus J., Terlecki R., Historia wychowania. Wiek XIX i XX, Kraków 2005

Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej do 1795, Warszawa 1983

Wroczyński R., ^ Dzieje oświaty polskiej 1795 - 1945, Warszawa 1980

Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe)

Opracowania i źródła:

Ariés P., Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, przeł. M. Ochab, Gdańsk 1995

Axer J., Retoryka antyczna i jej dziedzictwo, Warszawa 1996

Barycz H., W blaskach Odrodzenia, Warszawa 1968

Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1963

Delumeau J., ^ Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1987

Drynda D., Pedagogika Drugiej Rzeczypospolitej. Warunki, orientacje, kontrowersje, Wrocław 1987

Dutkowa R., KEN -zarys działalności. Wybór materiałów źródłowych, Wrocław 1973

F. Araszkiewicz, Ideały wychowawcze II Rzeczypospolitej, Warszawa 1978

Hazard P., Myśl europejska w XVIII wieku, Warszawa 1972

Jaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego, przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001

Jobert A., KEN w Polsce 1773-1794, jej dzieło wychowania obywatelskiego, Wrocław 1979
^

Kerschensteiner G., Pojęcie szkoły pracy. Podstawowy aksjomat procesu kształcenia, wstęp R. Wroczyński, Wrocław 1970


Korzeniowska W., Edukacja i wychowanie różnych warstw społecznych na ziemiach polskich od II połowy XIX wieku do 1918r., Kraków 2004

Kurdybacha Ł., Działalność J.A. Komeńskiego w Polsce, Warszawa 1957

Kurdybacha Ł., Działalność pedagogiczna S. Konarskiego, Wrocław 1957

Moulin L., Średniowieczni szkolarze i ich mistrzowie, przeł. H. Lubicz-Trawkowska, Gdańsk-Warszawa 2003

Nawroczyński B., ^ Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900-1939, Wrocław 1963

O edukacji dawnych Polaków. Materiały z XVI i XVII wieku, wybór i oprac. T. Duralska-Macheta, Warszawa 1982

Odrodzenie w Polsce: materiały sesji naukowej PAN, Warszawa 1955

Okoń W., Szkoły eksperymentalne w świecie 1900-1960, Warszawa 1964

Okoń W., ^ Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 2000

Olkiewicz J., Od A do, Z, czyli o encyklopediach i encyklopedystach, Warszawa 1988

Red. K. Jakubiak, A. Winiarz, Nauczanie domowe dzieci polskich od XVII do XX wieku, Bydgoszcz 2004

Red. K. Jakubiak, A. Winiarz, Wychowanie w rodzinie polskiej od schyłku XVIII do połowy XX wieku, Bydgoszcz 2000

Red. K. Jakubiak, G. Karłowska, M. Nawrot, A. Winiarz, Źródła do nauczania domowego dzieci polskich w XIX i początku XX wieku z bibliografią adnotowaną pamiętników i wyborem literatury pedagogicznej, Bydgoszcz 2005

Red. K. Jakubiak, Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, Bydgoszcz 2000

Red. K. Jakubiak, ^ Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, Bydgoszcz 1995

Red. K. Jakubiak, W. Jamrożek, Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, t. II, Bydgoszcz 2002

Skubała-Tokarska Z., Tokarski Z., Uniwersytety w Polsce, Warszawa 1972

Sobczak J., Nowe wychowanie w polskiej pedagogice okresu II RP 1918-1939, Bydgoszcz 1998

Sobczak J., ^ Recepcja idei nowego wychowania w polskiej pedagogice okresu miedzy wojnami, Bydgoszcz 1979

Sośnicki K., Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1960

Suchodolski B., Polska myśl pedagogiczna w okresie Renesansu, Warszawa 1953

Tazbir J., ^ Reformacja w Polsce: szkice o ludziach i doktrynie, Warszawa 1993

Trzeciakowski L., Pod pruskim zaborem 1850-1918, Warszawa 1983

Wroczyński R., Myśl pedagogiczna i programy oświatowe w Królestwie Polskim, Warszawa 1963

Wroczyński R., Pedagogika pozytywizmu warszawskiego, Wrocław 1958

Żołądź D., Ideały edukacyjne doby staropolskiej, Warszawa-Poznań 1990

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1, 2, 3. Wyboru dokonał i opracował S. Wołoszyn, Warszawa 1965 - 1966

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Wybór i opracowanie S. Wołoszyn, Kielce 1998

Źródła do historii wychowania (wybór), cz. 1 i 2. Wybrał i objaśnił S. Kot, Warszawa 1929 – 1930

Teksty źródłowe do dziejów wychowania, oprac. S. Możdżeń, cześć I-VIII, Kielce 1993-1994.....................................................   ......................................................................................................................................

data podpis prowadzącego daną formę zajęć


.....................................................   ......................................................................................................................................

data podpis koordynatora przedmiotu


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Historia myśli pedagogicznej iconHistoria myśli psychologicznej

Historia myśli pedagogicznej iconHistoria myśli społecznej I politycznej

Historia myśli pedagogicznej iconKatedra historii doktryn politycznych I prawnych sylabus: historia myśli ustrojowej I społecznej

Historia myśli pedagogicznej iconKatedra historii doktryn politycznych I prawnych sylabus: historia polskiej myśli politycznej XIX i XX w

Historia myśli pedagogicznej icon„Żydzi I Polacy. Historia kultura edukacja”, która jest organizowana w ramach współpracy bilateralnej przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie I Beit Berl Academic College w Kfar Sabie, Izrael. Organizatorami konferencji ze strony Akademii Pedagogicznej są Instytuty Historii I Neofilologii

Historia myśli pedagogicznej iconHistoria – Historia Kościoła Informacje o przedmiotach kursu podstawowego

Historia myśli pedagogicznej iconStudia podyplomowe historia język polski z historią

Historia myśli pedagogicznej iconHistoria – Historia Kościoła Informacje o objazdach naukowych

Historia myśli pedagogicznej iconHistoria – Historia Kościoła Informacje o przedmiotach do wyboru

Historia myśli pedagogicznej iconMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi” 25-26 października 2012, Poznań

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja