Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych icon

Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych
Pobierz 2.74 Mb.
NazwaUniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych
strona17/28
Data konwersji19.12.2012
Rozmiar2.74 Mb.
TypDokumentacja
źródło
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28
1. /METRYCZKI MIBM I 09 stacj.doc
2. /METRYCZKI MIBM II 08 niest.doc
3. /METRYCZKI MIBM II 08 stacj.doc
4. /METRYCZKI MiBM I 09 niest.doc
5. /SYLABUSY MiBM 2007 niestacjonarne.doc
6. /SYLABUSY MiBM 2007 stacj - przedmioty.doc
Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych
Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych
Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych
Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych
1. wprowadzenie
1. wprowadzenie
TREŚCI WYKŁADÓW
Podstawowe prawa w teorii obwodów elektrycznych. Obwody stało- i zmiennoprądowe, jedno i trójfazowe. Moc i energia prądu elektrycznego. Opis obwodów za pomocą równań. Transformatory. Zasada działania maszyn elektrycznych. Zabezpieczenia obwodów, maszyn i urządzeń elektrycznych

TREŚCI ĆWICZEŃ
Pomiary podstawowych wielkości elektrotechnicznych (opór, napięcie, natężenie prądu, moc, energia itp.) w obwodach elektrycznych prądu stałego i przemiennego jedno- i trójfazowych. Badanie maszyn i urządzeń elektrycznych (silniki, transformatory, zabezpieczenia).


ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU JAKO EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza

Rozróżnienie pojęć:

siły elektromotorycznej i natężenia prądu elektrycznego;

energii i mocy czynnej, biernej i pozornej. Wiedza umożliwiająca rozwiązywanie złożonych obwodów prądu stałego i przemiennego (wzorów, metod i teorii).

Znajomość praw elektrotechniki.


Umiejętności
Pomiaru różnych wielkości elektrycznych w różnych typach sieci i obwodów elektrycznych. Doboru właściwych zabezpieczeń do obwodów elektrycznych; Doboru najkorzystniejszych układów zasilania urządzeń elektrycznych (dobór przewodów z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych i elektrotechnicznych); znajomość problemów kompensacji mocy biernej,
projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych


Kompetencje/Postawy
Zdolność efektywnej współpracy z wykształconymi elektrykami w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych (przy projektowaniu i/lub naprawach maszyn przemysły leśnego i rolnictwa); Możliwość nadzorowania prostych prac wykonawczych i naprawczych w zakresie elektromechaniki – praca mistrza, brygadzisty.


PRZEDMIOTY POPRZEDZAJĄCE
Fizyka, Matematyka

LITERATURA PODSTAWOWA

 1. Miedziński B.; Elektrotechnika. Podstawy i instalacje elektryczne. PWN 2000

 2. Hempowicz P. (red); Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków. WNT 1999

 3. Markiewicz H.; Instalacje elektryczne. WNT W-wa 2000

 4. Markiewicz H.; Zagrożenie i ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych. WNT 2000

 5. Gierczak E.; Podstawy elektrotechniki teoretycznej. Cz. 1 i 2. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej 2005


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. Sawicki F., Piechocki J., Orliński J.; Laboratorium z elektrotechniki dla mechaników. UWM 2001

 2. Markiewicz H.; Bezpieczeństwo w elektroenergetyce. WNT 2002

Przedmiot:
ELEKTROTECHNIKA


Status przedmiotu:
kierunkowy obowiązkowy


Kod ECTS: 06209-10-B/14

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn


Studia: niestacjonarne


Poziom studiów: I stopnia


rok/semestr: II / 3


Rodzaj zajęć:
wykłady i ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze/na zjazd:

wykłady: 16/2
ćwiczenia: 16/2


Metody dydaktyczne:

wykłady: wykład informacyjny,

ćwiczenia: ćwiczenia laboratoryjne


Forma/warunki zaliczenia:
Egzamin.


Ilość punktów ECTS: 5

Język wykładowy: polski


Przedmioty wprowadzające:


Wymagania wstępne: znajomość analizy matematycznej i rachunku liczb zespolonych.Przedmiot realizuje:
Katedra Elektrotechniki i Energetyki

Wydział Nauk Technicznych
ul. Oczapowskiego 11,
10-719 Olsztyn,
tel.: 0 89 523 36 03,
fax: 0 89 523 36 03

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:


dr inż. Maciej Neugebauer
e-mail: maciej.neugebauer@uwm.edu.pl


Uwagi dodatkowe:
Zajęcia laboratoryjne muszą być prowadzone w małych grupach z uwagi na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

06209-10-B/14

ELEKTROTECHNIKA

ECTS: 2WYKŁADY

Lp.

Treści

Ilość godzin

1

Podstawowe pojęcia i prawa elektrotechniki. Pawo Culomba. Ładunek elektryczny. Pole elektryczne i magnetyczne. Prąd elektryczny.

2

2

Siła elektromotoryczne i napięcie. Prawo Ohma i prawa Kirchoffa dla prądu stałego i przemiennego. Moc i energia prądu stałego. Prawa indukcji.

2

3

Prąd przemienny jednofazowy. Obwody RLC. Wykresy wektorowe dla złożonych obwodów RLC.

2

4

Moc prądu przemiennego. Moc czynna, bierna i pozorna. Trójkąt mocy.

2

5

Prąd trójfazowy. Układy symetryczne i niesymetryczne. Typy sieci elektroenergetycznych – TT, TNC, TNS, TNC-S, IT.

2

6

Maszyny i urządzenia elektryczne. Zasada działania transformatora. Budowa i zasada działania silników elektrycznych.

2

7

Instalacje elektryczne. Dobór przewodów. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych. Podział urządzeń ze względu na kod IP.

2

8

Zabezpieczenia od skutków zwarć i przeciążeń – zasada działania, sposób doboru, zakres zastosowania. Ochrona przeciwporażeniowa oraz skutki przepływu prądu elektrycznego na organizm człowieka

2
06209-10-B/14

ELEKTROTECHNIKA

ECTS: 2ĆWICZENIA

Lp.

Treści

Ilość godzin

1

Przepisy BHP dotyczące pracy na stanowisku z prądem elektrycznym. Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym

1

2

Pomiary w obwodach prądu stałego – natężenia prądu elektrycznego, napięcia, rezystancji różnymi metodami i miernikami. Prawo Ohma dla prądu stałego.

2

3

Pomiary prądów i spadków napięc w obwodach prądu przemiennego RLC szeregowych i równoległych - Prawa Kirchoffa i Ohma dla obwodów prądu przemiennego. Obliczanie mocy czynnej, biernej i pozornej prądu przemiennego, rysowanie wykresów wektorowych prądów i napięć.

2

4

Pomiary mocy czynnej i energii prądu elektrycznego w obwodach jednofazowych. Pomiary z wykorzystaniem przekładników prądowych i napięciowych.

2

5

Pomiary w obwodach trójfazowych symetrycznych i niesymetrycznych cztero i trzy - przewodowych – moc czynna, biernna i pozorna ukłdów trójfazowych. Sieci TNC, TNS i TNC-S. Układ Aarona, pomiary mocy biernej watomierzami.

2

6

Silniki elektryczne klatkowe asynchroniczne – dobór układu połączeń w zależności od napięcia znamionowego uzwojeń stojana dla danej sieci zasilającej, rozruch silników, regulacja prędkości obrotowej.

2

7

Badanie zabezpieczeń od skutków zwarć i przeciążeń (zdejmowanie charakterystyki pasmowej czasowoprądowej bezpieczników topikowych i samoczynnych wyłączników nadmiarowoprądowych).

2

8

Badanie zabezpieczenie różnicowoprądowego. Poznanie typów sieci w których można stosować zabezpieczenia różnicowoprądowe. Różne metody ochrony przeciwporażeniowej.

2

9

Zaliczenie.

1

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH


06509-10-B/15

ELEKTRONIKA

ECTS: 4


TREŚCI WYKŁADÓW
Elementy półprzewodnikowe. Sposoby wytwarzania drgań elektrycznych, generatory. Układy prostownikowe i zasilające. Układy dwustanowe i cyfrowe. Układy elektroniczne, pomiarowe i napędowe. Elementy techniki mikroprocesorowej i architektura mikrokomputerów (wg standardów kształcenia dla kierunku studiów MiBM załącznik nr 65)

TREŚCI ĆWICZEŃ
Zasilanie układów elektronicznych. Budowa zasilacza: transformator, prostownik, filtracja, stabilizacja. Projekt zasilacza w dwóch wersjach: niesymetrycznego do zasilania układów cyfrowych i o napięciu symetrycznym do innych zastosowań. Wzmacniacze operacyjne i ich podstawowe parametry. Idealny wzmacniacz operacyjny. Podstawowe układy z wzmacniaczem operacyjnym: wzmacniacz odwracający i nieodwracajacy fazy, wtórnik napięciowy. Inne układy z wzmacniaczem operacyjnym: układ całkujący i różniczkujący, filtry aktywne (dolno przepustowy, górnoprzepustowy, pasmowoprzepustowy). Pojęcia pasma przepustowego i zjawiska przesterowania. Arytmetyka cyfrowa. Jednostka arytmetyczno-logiczna i jej wykorzystanie. Układy kombinacyjne. Budowa układów na bramkach logicznych oraz z wykorzystaniem sterownika PLC. Minimalizacja funkcji logicznych metodą tablic Karnaugh. Multiplekser i jego wykorzystanie w technice cyfrowej. Inne układy cyfrowe: liczniki, kodery, dekodery, transkodery.


ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU JAKO EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza

Zdobycie podstaw wiedzy o działaniu i projektowaniu urządzeń elektronicznych.


Umiejętności
Absolwent posiada podstawowe umiejętności w zakresie projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych oraz układów sterowania maszyn.

(wg. standardów kształcenia dla kierunku studiów MiBM załącznik nr 65)


Kompetencje/Postawy

Student zdobywa kompetencje w zakresie projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych oraz układów sterowania maszyn. Poznaje też podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

PRZEDMIOTY POPRZEDZAJĄCE
Elektrotechnika

LITERATURA PODSTAWOWA

 1. M. Morris Mano, Charles R. Kime „Podstawy projektowania układów logicznych i komputerów” WNT Warszawa 2007.

 2. U. Tietze, Ch. Schenck „Układy półprzewodnikowe” WNT Warszawa 1997

 3. A. Filipkowski „Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe” WNT Warszawa 2001

 4. Z. Kulka, M Nadachowski „Liniowe układy scalone” WKiŁ Warszawa 1998


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

 1. A. Guziński „Liniowe elektroniczne układy analogowe” WNT Warszawa 1998

 2. Z. Nosal, J. Baranowski „Układy elektroniczne cz. I Układy analogowe liniowe” WNt Warszawa 2003

 3. J. Baranowski, G. Czajkowski „Układy elektroniczne cz. II Układy analogowe i impulsowe” WNT Warszawa 2004.

 4. J. Baranowski, B. Kalinowski, Z. Nosal „Układy elektroniczne cz. III układy i systemy cyfrowe” WNT Warszawa 1998

 5. M. Niedźwiecki, M. Rasiukiewicz „Nieliniowe elektroniczne układy analogowe” WNT Warszawa 1991

 6. A. Borkowski „Zasilanie urządzeń elektronicznych” WKiŁ Warszawa 1990


Przedmiot:
ELEKTRONIKA


Status przedmiotu:
kierunkowy


Kod ECTS 06509-10-B/15


Kierunek: MiBM


Studia: niestacjonarne


Poziom studiów: I stopnia


rok/semestr: II / 4


Rodzaj zajęć:
wykłady i ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze/tygodniu:

wykłady: 8/1
ćwiczenia: 8/1


Metody dydaktyczne:

wykłady: wykład informacyjny, wykład problemowy, konwersatoryjny.

ćwiczenia: ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe, symulacja, laboratorium z użyciem komputera.


Forma/warunki zaliczenia:

egzamin.


Ilość punktów ECTS: 4

Język wykładowy: polski


Przedmioty wprowadzające: Elektrotechnika


Wymagania wstępne: podstawowe umiejętności z zakresu miernictwa elektrycznego i elektronicznego oraz znajomość matematyki na poziomie wymaganym do zrozumienia przedmiotu.Przedmiot realizuje:
Katedra Elektrotechniki i Energetyki, WNT UWM

ul. Oczapowskiego 11,
10-736 Olsztyn,
tel.: 0 89 523 36 03,
fax: 0 89 523 36 03

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:

dr inż. Zenon Syroka
e-mail: syrokaz@onet.eu


Uwagi dodatkowe:
Ćwiczenia prowadzone w tzw. małych grupach (do 12 osób).


06509-10-B/15

ELEKTRONIKA

ECTS: 4


WYKŁADY

Lp.

Treści

Ilość godzin

1

Podstawy algebry Boole’a, funkcje boolowskie, metody minimalizacji funkcji.

2

2

Podstawowe kombinacyjne i sekwencyjne układy logiczne.

2

3

Generatory i układy wzmacniaczy operacyjnych.

2

4

Układy koderów i dekoderów.

2
06509-10-B15

ELEKTRONIKA

ECTS: 4


ĆWICZENIA

Lp.

Treści

Ilość godzin

1

Zasilanie układów elektronicznych. Budowa zasilacza: transformator, prostownik, filtracja, stabilizacja.

1

2

Projekt zasilacza w dwóch wersjach: niesymetrycznego do zasilania układów cyfrowych i o napięciu symetrycznym do innych zastosowań.

1

3

Wzmacniacze operacyjne i ich podstawowe parametry. Idealny wzmacniacz operacyjny. Podstawowe układy z wzmacniaczem operacyjnym: wzmacniacz odwracający i nieodwracajacy fazy, wtórnik napięciowy.

1

4

Inne układy z wzmacniaczem operacyjnym: układ całkujący i różniczkujący, filtry aktywne (dolno przepustowy, górnoprzepustowy, pasmowoprzepustowy). Pojęcia pasma przepustowego i zjawiska przesterowania.

1

5

Arytmetyka cyfrowa. Jednostka arytmetyczno-logiczna i jej wykorzystanie.

1

6

Układy kombinacyjne. Budowa układów na bramkach logicznych oraz z wykorzystaniem sterownika PLC.

1

7

Minimalizacja funkcji logicznych metodą tablic Karnaugh. Multiplekser i jego wykorzystanie w technice cyfrowej.

1

8

Inne układy cyfrowe: liczniki, kodery, dekodery, transkodery.

1UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH


06009-10-B/3

Podstawy Automatyki i Robotyki

ECTS: 3


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28

Powiązany:

Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych iconUniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych

Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych iconUniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk ekonomicznych

Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych iconUniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk ekonomicznych

Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych iconUniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie instytut nauk politycznych

Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych iconUniwersytet warmińsko-mazurski w Olsztynie wydział humanistyczny

Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych iconUniwersytet warmińsko-mazurski w Olsztynie wydział humanistyczny

Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych iconUNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI Wydział Nauk Społecznych KATEDRA SOCJOLOGII

Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych iconKatedra Socjologii Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych iconUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych iconUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wydział medycyny weterynaryjnej

Uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie wydział nauk technicznych iconUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja